12 7 Cokeslevering. By de buitengewone maatregelen werd ook beperking van den cokesverkoop aan particulieren noodig geacht, ten einde Juli/Aug. September October November December 10.856.041 4.894.722 5.414.209 6J119.589 27.484.561 845.122 112.568 176.515 148.635 985.570 7,22 2,25 3,16 2,41 3,46 In het begin van den oorlogstijd kwamen de inkomsten uit de gaslevering voor een deel minder vlot in. Dit heeft zich echter betrekkelyk spoedig weder geschikt, zoodat einde December niet over den toestand te klagen viel. Wel zijn een betrekkelijk groot aantal verbruikers met de betaling ten achter, maar dit kan van lieverlede terecht komen. Te hunnen aanzien is een zooveel mogeljjk tegemoetkomende houding aangenomen, met handhaving van het beginsel, dat voor het verbruik betaald moet worden. Waar onmacht tot betaling bleek werd een schikking tot geleidelijke afbetaling getroffen en vergrooting der schuld voorkomen door het verstrekken van een muntmeter, die slechts verbruik toelaat na betaling. Waar geen onmacht bleek, is op de gebruikelijke manier gehandeld. van de straatverlichting, staking van het aanbrengen van nieuwe aansluitingen, desnoods gasprijsverhooging, aan sporing van het publiek tot het betrachten van zuinigheid. Uit alles te zamen zou 15 besparing zyn te verwachten. Van deze middelen is de druk vermindering spoedig opge heven, doch de inkrimping der straatverlichting blijvend toegepast, niettegenstaande herhaaldelijk, zoo uit den Ge meenteraad als uit het publiek, stemmen opgingen om tot de volle verlichting terug te keeren. De nieuwe aanslui tingen zjjn tijdelijk tegengehouden, doch weder toegelaten toen bevredigende kolenaanvoer verzekerd scheen. De werkelijke besparing, voor zoover die ondanks verschil in het aantal gasverbruikers is vast te stellen, blijkt uit het volgende staatje: 28.470.131 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. 1914 t V e r s c b i 1 M3. in 1914. 0/0 van 1913. Totale aflevering M3. zonder Rijswijk. 1913 7.208.417 4.492.746 5.007.290 5.590.724 6.170.954 h Hierbij valt op te merken dat Juli en Augustus steeds gecombineerd voor komen, doch ditmaal wegens de bijzondere tijdsomstandigheden met September dooreen genomen zjjn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 359