12 8 I Andere bijproducten. Tengevolge der occupatie van België door de Duitschers geraakte de firma Solvay Cie. te Brussel, de contractante voor de afname van het ammoniakwater van de Gasfabriek aan den Loosduinschen weg, die aan die fabriek eene in richting voor de concentratie van het water exploiteert, al spoedig in de onmogelijkheid het concentratie-product af te voeren en ook de financieering van dit onderdeel van haar bedrijf kon zij niet volhouden. Daarom werd van af Sep tember de inrichting met goedvinden van Solvay Cie. voorloopig door de gasfabriek zelve in beheer genomen. Voor het geconcentreerd water werd, hoewel met moeite en tegen lage prijzen, afzet gevonden en een gedeelte werd aan de fabriek Trekvliet met het daar verkregen water tot zwavelzuren ammoniak verwerkt. Voor dit artikel was de verkoop gemakkelijk bij stijgenden prijs. Daar het echter moeilijk valt het onmisbare zwavelzuur machtig te worden, is de toekomst dezer fabricatie allerminst verzekerd, hoewel zich daarvan einde December nog geen bezwaren deden gevoelen. De afvoer van het koolteer liet te wenschen over, doch na herhaalde vertoogen werd toch zooveel afgenomen dat geen gebruik behoefde gemaakt te worden van de nood- bergplaatsen, die op beide fabrieken waren aangelegd. Eenige tegemoetkoming ten aanzien der betalingsconditiën werd den contractant toegestaan. Ook het watergasteer werd afgenomen, doch dit ging niet zonder aandrang onzerzijds van dit bijproduct der kolengasfabricatie meer beschikbaar te houden als grondstof voor de watergasproductie. Niet alleen is hiertoe overgegaan moeten worden, maar ook tot verminderingder afleveringen aan contractanten. Aanvankelijk is, op grond eener aan het contract ontleende bevoegdheid, >/3 der in September en October te leveren hoeveelheden in gehouden, later is de hoeveelheid van September gecomple teerd, maar die van October was einde December nog achterstallig, en is eerst in het voorjaar van 1915 bügeleverd kunnen w'orden. De prys voor particulieren werd in September met 5 ets. per H.L. verhoogd tot 55 ets. voor grove cokes, afgehaald van de fabrieken, en bleef beneden dien te Amsterdam en Rotterdam. De levering tegen verlaagden prijs aan minvermogenden gedurende drie wintermaanden is ook dit jaar weder open gesteld, doch vond weinig bijval. VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKKN. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 360