12 9 HOOFDSTUK II. Eischen van leveranciers. In den eersten oorlogstad was de ftnanciëele paniek oorzaak dat door leveranciers van alle zijden directe of zeer spoedige betaling werd geeischt. Hieraan is met eenig overleg in zoover voldaan, dat de leveringen geen vertraging onder vonden. De buitengewone eischen zijn, als algemeen ver schijnsel, nu verdwenen, hoewel de extra-aankoopen vlugger betaald moeten worden, dan onder normale omstandigheden gebruikelijk was. De prijzen van allerlei artikelen zijn voortdurend gestegen en nog steeds stagende, in verband met het ontbreken of de belemmering van aanvoer dier artikelen of van de voor hunne vervaardiging benoodigde grondstoffen. en de contractanten waren einde December nog belangrijk ten achter. Voor bloedloogzout bestond levendige vraag en waren aanmerkelijk hoogere prijzen te bedingen, waarvan wegens de loopende contracten slechts voor een klein deel gebruik gemaakt kon worden, terwijl ongunstige koersverhoudingen de afrekeningen beïnvloedden. Voor 1915 kon echter op de hoogere basis worden afgesloten. Intusschen is ook hier de fabricatie bezwaarlijk geworden doordien de benoodigde soda, zelfs tegen veel verhoogden prijs, moeilijk te krijgen is. Door veranderde werkmethode wordt getracht dit bezwaar te ontgaan of althans daaraan tegemoet te komen. Uitbreidingswerken. De opdracht voor den bouw van ovens met verticale retorten op de fabriek Loosduinsche weg, aan de Vertical Ofen Gesellschaft te Berlijn, ter vervanging van bestaande ovens, werd voorloopig. niet gegeven. De bouw van een ijzeren teerreservoir op de fabriek Trekvliet ondervond groote vertraging; aan het einde van het jaar was nog geen materiaal hiervoor aangevoerd. Personeel. Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: a. Algemeene Dienst. 1 Directeur, met vrije woning, cokes, gas en duin water, voor de berekening van het pensioen, vastgesteld op f 500 ’sjaars, jaarwedde4'8000,— VERSLAG DEK GEMEENTEGA8FABRIEKEX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 361