12 Werklieden. In den volgenden staat is het aantal werklieden in de week van de kleinste en die der grootste gasproductie gespecifi ceerd opgenomen. Den 6den Augustus 1914 overleed in militairen dienst J. P. W. Roelofswaard, 2e klerk. Een schrijver werd niet eervol uit vasten dienst ontslagen. Eervol ontslag uit vasten dienst wegens het bereiken van den pensioenleeftijd werd verleend aan J. J. C. van Maanen, bediende en aan J. J. Brandt, schrijver, ingaand 1 Juli 1914. H. F. Schouten, le klerk, ingaand 3 Januari 1914. L. Davidson w.e.i., ingenieur, ingaand 1 December 1914. 1914. 1914. 1914. 1914. De 31e December was de laatste dag der veertigjarige dienstvervulling door den oudsten Boekhouder, den heer J. J. Btickmann, die vroeger by den concessionaris werk zaam tegelijk met den overgang van het gasbedrijf aan de Gemeente ’s-Gravenhage in haren dienst trad. Op 1 Januari 1915 mocht de heer Büekmann blyken ontvangen van waar- deering, zoowel vanwege het Gemeentebestuur als van de hoofdambtenaren en ambtenaren van het bedrijf die zich hadden vereenigd om den jubilaris met zijne familie op eene door hen ingerichte feestelyke receptie onder aanbieding van geschenken te complimenteeren. Overleden is: C. Graafeiland, smid 2e klasse, 23 December 1914. Aan zyne weduwe en weezen is pensioen toegekend. 1 Mei 1 Juli 1 Aug. 1914. 1 Oct. 1 Oct. 1 Nov. 1914. De volgende werklieden zijn ontslagen met toekenning van pensioen H. A. de Nennie, werkman 2e klasse, ingaand 1 April 1914. J. H. Kroon, lantaarnopsteker, A. Roeten, werkman 2e klasse, J. van Leeuwen, voorman-buitenwerker, J. G. v. d. Goorberg, gasstoker, J. G. van ’t Hekke, cokeswerkman, W. A. v. d. Vet, portier-nachtwaker, II 14 VERSLAG DER GEMEEXTEGASEABRIF.KEN. n -n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 366