35 van de ontwerp-begrootingen der Gemeente en der Ge meentebedrijven, voor 1915. Twee en twintigste vergadering op 7 ^September. Aan genomen het voorstel in zake eene in het leven te roepen noodregeling omtrent werkloozenverzekering. Aangenomen het prae-advies op het adres van het Bestuur der vereeniging „Het Observatiehuis”, met ver zoek om een jaarlijksche subsidie van f 500, tevens prae-advies op het adres van het Hoofdbestuur van de vereeniging van Hooiden van Scholen in Nederland ter zake de oprichting van speciale scholen voor de opvoeding der tuchtelooze jeugd. Aangenomen het prae-advies op de adressen van het Bestuur der Vereeniging „de Ambachtsschool te ’s-Gra- venhage” en van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten, met verzoek om verhooging van subsidie, en op het adres van genoemden Raad van Bestuur, met verzoek om ten behoeve van eene hervorming van het onderwijs in de Kunstnijverheids- vakken te mogen ontvangen een subsidie en te mogen beschikken over het gebouw Princessegracht no. 5. Aangenomen het voorstel tot verbreeding van de brug over de Oostsingelgracht tusschen den Bezuidenhout- schen weg en de Heerengracht. Drie en twintigste vergadering op 21 September. Aange nomen het voorstel om Burgemeester en Wethouders te machtigen, om aan de „Coöperatieve Middenstands- bank” te ’s-Gravenhage een rentedragend voorschot uit de Gemeentekas te verleenen van ten hoogste f 100.000. Aangenomen het prae-advies op de adressen van de ’s-Gravenhaagsche Stalhoudersvereeniging en anderen omtrent het gebruik van scoriaebricks als bestratings- materiaal. Vier en twintigste vergadering op 5 October. Beraad slaging over het voorstel, om een regeling vast te stellen omtrent de uitbetaling der jaarwedden van het onderwij zend personeel, dat buitengewoon onder de wapenen werd geroepen of gehouden. Het voorstel wordt aangehouden. Aangenomen een voorstel van het Raadslid v. d. Bilt om de aanvangswedde van den te benoemen Directeur van het Gem. Electrisch Bedrijf te bepalen op f 5000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 36