36 Besloten tot toelating van het nieuw benoemden Raadslid Dr. W. W. van der Meulen. Vijf en twintigste vergadering op 19 October. Belediging en installatie van het nieuw benoemden Raadslid Dr. W. W. van der Meulen. Gewijzigd vastgesteld de voorgestelde regeling omtrent de uitbetaling der jaarwedden van het onderwijzend personeel, dat buitengewoon onder de wapenen werd geroepen of gehouden. Gewijzigd aangenomen het voorstel tot vaststelling van ontwerp-verordeningen tot wijziging van de ver- verordeningen op de inrichting der gemeentelijke Politie en tot wijziging van de verordening op de inrichting van de Brandweer. Gew ijzigd het voorstel om Burgemeester en Wethouders te machtigen aan de Haagsche Coöperatieve Voorschot- vereeniging en Spaarbank de noodige gelden, tot een maximum van f 25000.te verstrekken, teneinde daar uit voor risico van de Gemeente voorschotten te geven. Aangenomen het voorstel, om Burgemeester en Wet houders te machtigen tot het verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband, zoowel in den vorm van bouwcrediet als in den vorm van vaste hvpotheek tot een bedrag van f 500.000.opdat de particuliere bouw voortgang kan hebben. Aangenomen het voorstel om te besluiten tot den bouw van 40 huizen, 81 woningen bevattende, op aan de Gemeente toebehoorend terrein nabij het Kolenwagen slag, en om Burgemeester en Wethouders te machtigen, om ten behoeve van de Gemeente «tan te vragen en te aanvaarden uit ’s Rijks kas een voorschot ten behoeve van de uitvoering van bedoelde werken en eene bijdrage in het nadeelig saldo der exploitatie van de woningen. Aangenomen het voorstel om mede te werken tot de oprichting eener naamlooze vennootschap onderden naam „Gemeentelijke Credietbank” en om c. q. voor 50 aan- deelen in die Vennootschap deel te nemen. Zes en twintigste vergadering op 26 October, voortgezet op 27 en 29 October. Beraadslaging over de ontwerp- begrootingen voor 1915 van de Gemeente, de Gasfabrieken het Electrisch Bedrijf, de Duinwaterleiding, de Telephoon,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 37