12 19 Van het ziekengeld by ongeval is door de werklieden, behalve degenen die eene blijvende rente genieten, op grond van verkregen uitkeeringen van de Rijksverzekeringsbank f 989,38s terugbetaald. Van 1 Januari tot ultimo December 1914 werden, behalve de boeten wegens het ontbreken op de appèls, te laat komen en niet naar behooren prikken op het tydregistreertoestel, de volgende straffen opgelegd: Fabriek Loosduinsche teeg, 81, w.o. 24 wegens wegblijven zonder bericht te zenden, 5 wegens weggaan na vooraf geweigerd verlof, 4 wegens het onder den invloed van sterken drank te werk komen, 3 ■wegens onordelijk gedrag, 1 wegens rooken op verboden plaatsen, 6 wegens misleiding om verlof te bekomen, 8 wegens plichts verzuim, 1 wegens medebrengen van sterken drank, 1 wegens dienstweigering. 25 werden voorwaardelyk gestraft, 2 werden veroordeeld tot het betalen eener schadevergoeding, 1 werd teruggesteld in een lager bezoldigden werkkring, 1 werd gestraft met vermindering van loon met gedurende 1 week en 1 met vermindering van loon met ‘/8 gedurende 3 weken. Fabriek Trekvliet, 32, w.o. 1 wegens onordelijk gedrag, 2 wegens het zich verwijderen van het fabrieksterrein onder diensttijd, 1 voor het niet op den bepaalden tyd inleveren van het loonboekje, 26 werk lieden werden voorwaardelyk getraft en 2 met een mondelinge berisping. Distributie-afdeéling Kazernestraat, 69, w.o. 14 wegens den geheelen avond en nacht mankeeren in dienst, 1 wegens het te laat gereed zyn met blusschen, 26 wegens het niet poetsen van lantaarns, 2 wegens onacht zaamheid, 3 wegens onordelijk gedrag, 1 voor het verkeeren onder den invloed van sterken drank, 3 wegens plichts verzuim, 2 voor het niet op den bepaalden tyd inleveren van het loonboekje, 6 werklieden werden voorwaardelijk gestraft, 3 werden veroordeeld tot het betalen eener schade vergoeding, 9 werden gestraft met 5% vermindering van loon gedurende 1 maand en 2 met 10% vermindering van loon gedurende 1 maand. Distributie-afdeéling flcheveningen, 22, w.o.: 16 voor het niet poetsen van vuile lantaarns, 2 wegens den geheelen avond en nacht mankeeren in dienst, 1 wegens VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 371