F 12 22 Het onderzoek naar gaslekken door middel van paladiiun chlooruur, zoowel in hoofd- als in dienstleidingen, werd geregeld voortgezet. Voorkomende gebreken werden hersteld, vervallen dienstleidingen opgeruimd. In de hoofdleidingen werden 15 gebroken buizen en 77 lekke verbindingen gevonden, in de dienstleidingen 26 ver teerde en gebroken buizen en 68 lekken aan verschillende hulpstukken en kranen. De 5" hoofdgasleiding in den Loosduinschenweg werd over een lengte van 619 M. door een 6'' hoofdgasleiding vervangen. In de Heerenstraat werden 36 M. 3'' door 36 M. 4" hoofd gasleiding vervangen. 412 M. hoofdgasleiding werden opgenomen zonder te worden vervangen. d. Canalisatie. In verband met het aanbrengen van asphalt-bestrating in Kettingstraat, Zeestraat, Stationsweg en Plein, en van ge- ruischlooze bestrating voor de scholen Kortenbosch, van Dijckstraat, de Gheynstraat, Kijswijksche weg, Koningstraat, Badhuisstraat, Marcelisplein, en voor het Kinderziekenhuis Laan van Meerdervoort, werd de bestaande hoofdgasleiding in die straten in het trottoir gelegd, terwijl aan de overzijde daarvan een nieuwe 4" hoofdgasleiding werd aangebracht, zoodat huisaansluitingen of eventueele herstellingen zonder bezwaar kunnen plaats hebben. Voor de aldus gelegde tweede hoofdgasleidingen wordt geen vergoeding wegens het gebruik van den ondergrond aan de Gemeente uitgekeerd. Volgens de bepaling van art. 2 der Muntgasvoorwaarden werden in hofjes dit jaar 99 M. 4" en 256,30 M. 3hoofd gasleidingen voor rekening der Gasfabrieken aangebraeht, terwijl 51,70 M. 3" hoofdgasleiding werden gelegd, waarvan de kosten door de eigenaren werden vergoed. c. Administratiegebouw Kazernestraat. Het nieuwe gebouw aan de Kazernestraat ter uitbreiding van de administratieve bureaux, het magazijn en de werk plaatsen kwam dit jaar gereed; eveneens de verschillende wijzigingen, die in verband met dezen nieuwbouw in de bestaande gebouwen moesten gemaakt worden. Het nieuwe gebouw is voorzien van eene centrale verwarmingsinrichting, geleverd door de fa. Nanning en Hofman te Rotterdam, en eene electrische lift, geleverd door Jan Hamer Co. te Amsterdam. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 374