12 31 tegen HOOFDSTUK V. Gasproductie. Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het kolengas in de gashouders, wordt verwezen naarde rekeningen Kolengasfabricatie Loosduinsche weg en Trekvliet, No. VI en VIII van het Administratief Overzicht. Voor de fabricatie van gecarbureerd watergas aan de fabriek Loosduinsche weg werden verbruikt: Voortgebracht zijn 7.678.821 M3. gecarbureerd watergas. Per 1000 M3. watergas werd gebruikt 278,1 L. gasolie en 678,7 K.G. cokes. In dit jaar werden voor distillatie aan de fabriek Loos duinsche weg verbruikt 97.258.783 K.G. kolen. Voortgebracht zjjn 28.862.221 M3. kolengas, of per 1000 K.G. kolen 296,76 M3. Aan de fabriek Trekvliet werden gedistilleerd 56.529.580 K.G. kolen. Voortgebracht zijn 17.420.440 M3. kolengas, of per 1000 K.G. kolen 308,16 M3. De totale productie steenkolengas bedroeg 46.282 661 M3. zoodat per 1000 K.G. kolen werd voortgebracht gemiddeld 300,95 M3. 2.135.411 Liter gasolie voor carburatie. 5.211.585 K.G. cokes voor de generatoren. 1.860.840 cokesuitziftsel voor stoomproductie. Het geheele jaar door werd watergas gemaakt, en wel: 12 dagen met 3 toestellen, gemiddeld 50 uren per etmaal. 237 2 39 116 „1 toestel, 23 r De duur van het warmblazen was op 23/4 minuut, die van het gasmaken op 7'/z minuut gesteld. De ontvangen gasolie kostte dus: per 100 K.G. f 5,098 of per 100 L. t 4,40, 100 f 5,414 100 f 4,66» in 1913. De verwerkte gasolie kostte per 100 L. f 4,46® tegen f4,665 in 1913. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABKIEKEN. r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 383