12 32 i: De gemiddelde lichtsterkte van het watergas was 12,15 E.S.K., het S.G. 0,629, het koolzuurgehalte 2,87% en het calorisch vermogen 4.307 caloriën. Aan de fabriek Trekvliet werd voor de watergasfabricatie verbruikt: 1.457^787 Liter gasolie voor carburatie. 2.436.210 K.G. cokes voor de generatoren. Voortgebracht zijn 4.556.580 M3. gecarbureerd watergas. Per 1000 M3. watergas werd gebruikt 319,9 L. gasolie en 534.6 K.G. cokes. Gedurende 354 dagen werd met 1 toestel gewerkt, ge middeld 11'/j uur per etmaal. De duur van het warmblazen was op 2 minuten, die van het gasmaken op 5 minuten gesteld. De gemiddelde lichtsterkte van het watergas der fabriek Trekvliet was 16,05 E.S.K., het S.G. 0,634, het koolzuur gehalte 4,2% en calorisch vermogen 4.562 caloriën. Gemiddeld van beide fabrieken werd per 1000 M3. water- gas 293,7- L. gasolie en 625,1 K.G. cokes verbruikt. Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het watergas in de gashouders, wordt ver wezen naar de rekeningen Watergasfabricatie Loosduinsche Weg en Trekvliet, No. VII en IX van het Administratief Overzicht. In het geheel zjjn voortgebracht 58.518.062 M3. gemengd gas. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden herleid tot een temperatuur van 60° F. en een barometerstand van 760 mM. zijn voortgebracht 58.004.859 M3. gas, of 0,877 minder. Per 1000 K.G. zjjn dan voortge bracht 298,31 M3. steenkolengas, terwijl per 1000 M3. water- gas 296,3 L. gasolie en 630,6 K.G. cokes zjjn verbruikt. Gedurende dit jaar werd by vriezend weder 1836 L. benzol aan het menggas toegevoegd, en een gelyke hoeveelheid spiritus. Voor de resultaten van het onderzoek naar de lichtsterkte, het specifiek gewicht en het calorisch vermogen van het gas wordt verwezen naar Bylage No. 1. In dit jaar werd gemaakt 58.518.062 M3. gas. In het vorige jaar 57.734.188 In 1914 dus meer. 783.874 M3. zynde eene toe name van 1,36 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 384