12 33 HOOFDSTUK VI. Cokes, gruis en uitziftsel. 4.035.645 5.126.880 8.461.200 56.087.550 5.204.880 8.605.200 60.123.195 3 De kleinste gasproductie per etmaal was die van 9 Augus tus, n.l. 98.577 M3., waarvan 76.013 M’. kolengas en 22.564 M3. watergas. Op dien dag zijn in werking geweest 33 ovens met 263 retorten en 24 kamers. 78.0001 144.000 1.300 2.400 5,09 3.38 6,39 5,04 1,36 De retorten werden aan de fabriek Loosduinsche Weg 9 a 10 maal in de 2 etmalen geladen, de kamers éénmaal in de 24 uren; aan de fabriek Trekvliet werden de retorten 10 maal in de 3 etmalen geladen. In 1910 1911 1912 1913 1914 Op 1 Jan. 1914 was in voorraad: 89.681 H.L. cokes a 45 K.G. gruis ii 60 uitzifts. 60 De 97.258.783 K.G. gedistil leerde kolen hebben opge- i bracht aan cokes (met in- I begrip van gruis en uitzift- sél) 69.675.630 K.G. zjjnde per 100 K.G. kolen 71,64 K.G. Overbrengen De vermeerdering der gasproductie gedurende de laatste 10 jaren is geweest: In 1905 1906 1907 1908 1909 7,74 9,18 7,41 7,50 8,01 De vermeerdering der productie over 1914 in vergelijking met 1904 bedraagt 80,53 °/0. De grootste gasproductie per etmaal werd verkregen op 14 Januari, n.l. 238.464 M3., waarvan 172.680 M3. kolengas en 65.784 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 53 ovens met 440 retorten en 32 kamers. VERSLAG DEK GEMEEXTEGASFABRIEKEN’. Kilogrammen. Fabriek Loosduinscheweg. Gruis. Uitziftsel. Cokes. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 385