1 37 Een archivaris Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een bediende f 2850 - 1200 - 1100 - 700 - 775 het Openbaar Slachthuis, de Bank van Leening en het Grondbedrijf. Zeven en twintigste vergadering op 16 November. Be raadslaging over het voorstel inzake uitbreiding van het tram wegnet. In handen van Burgemeester en Wethou ders gesteld voorstellen van de Raadsleden Vas Dias en Verburg en de verdere beraadslaging aangehouden. Acht en twintigste vergadering op 30 November. Beraad slaging over het prae-advies op het voorstel van de Raadsleden Mr. van Raalte c.s., tot wijziging van de verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst, met voorstellen van de Raadsleden Hoejenbos en Mr. van Raalte c.s. Geschorst. Interpellatie van het Raadslid Verburg over den bouw van het nieuwe telefoongebouw. Interpellatie van het Raadslid Warneke in zake de beperking der straatverlichting. Negen en twintigste vergadering op 14 December. Be raadslaging over het voorstel tot vaststelling van ver ordeningen, onderscheidenlijk op de heffing en op de invordering eener belasting op openbare vermakelijk heden. Geschorst. Interpellatie van het Raadslid Couvée omtrent de toepassing van art. 7a der verordening op de plaatse lijke directe belasting naar het inkomen. Dertigste vergadering op 28 December. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel tot vaststelling van verordeningen, onderscheidenlijk op de heffing en op de invordering eener belasting op openbare vermake lijkheden. Gewijzigd aangenomen. Archieven en Bibliotheek. Op 1 Januari 1915 bestond het personeel van het Oud- archief uit: Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 38