38 HOOFDSTUK IV. Geldmiddelen. 516.208,81 f f 22.414.107,96s - 21.897.899,15 s Het aantal bezoekers bedroeg 76 met 856 bezoeken, tegen 98 bezoekers met 940 bezoeken in het jaar 1913. Opmerking verdient hierbij, dat in de maanden Augustus en September bijna geen enkel bezoek werd gebracht. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag van den archivaris, opgenomen onder de bijlagen als No. 25. De archieven na 1851, onder beheer der afdeeling „Archief en Expeditie” van de gemeentesecretarie, be vinden zich in goeden staat. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening (art. 221 der wet van 29 Juni 1851, Stbl. No. 85) over het dienstjaar 1913 bedragen: de ontvangsten en de uitgaven zoodat die rekening sluit met een batig saldo van Verder verwijzen wij naar de staten (Bylagen 7 en 8), die den aard der ontvangsten en der uitgaven afzonderlijk vermelden. Het saldo der rekening is ontstaan uit het verschil van het voordeelig saldo der gewone ontvangsten en uitgaven ad f 2.046.884,17 en het nadeelig saldo der buitengewone ontvangsten en uitgaven ad f 1.530.675,36. Over het saldo van „gewoon” werd ten bate van den dienst 1914 beschikt tot een bedrag van f 484.673,32s, terwijl het overige ad f 1.562.210,84s ten goede kw’am aan den dienst 1915. Terwijl het definitieve begrootingscijfer der door geld- leening te dekken uitgaven betreffende den dienst 1913 een bedrag van f 1.540.463,48 aan wees, hadden in dat jaar geen ontvangsten uit geldleeningplaats;bovendien werd wegens Rijksbijdrage voor schoolbouw f 191.88 minder ontvangen dan geraamd was en werd op den op f 20.geraamden post „Terugontvangst van zegels van recepissen” niets ontvangen; daarentegen wepd aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 39