12 47 412,49 hoofdstuk vin. 1913 2091,87 f 2963,81 meterhuur f 5.155,68 - en oninbaar gebleken Dit bedrag is afgeboekt op de Reserve voor dubieuse vorderingen, groot f 4.500,waarna een voordeelig saldo ad f 1.536,19 overbleef. Aangezien onder den post Gas verbruikers in het debet der Balans van 31 December 1914 een bedrag van f 6.684,77 voor dubieuse vorderingen wegens gaslevering, meterhuur en zegels is begrepen, dus ruim f 1.500,— meer dan in de vorige Balans, een gevolg der tijdsomstandigheden is van het bovenbedoeld voordeelig saldo f 536,19 naar de Verlies- en Winstrekening overgebracht, en f 1.000,ge voegd by de f 4.500,welke by de begrooting voor 1914 ter reserveering voor dubieuse vorderingen was aangewezen, zoodat die reserve nu f5.500,bedraagt, welk bedrag vol doende kan worden geacht. Rijswijk. De gaslevering aan de consessionarisse voor Rijswijk be droeg in 1914 594.253 M3. 1913 495.085 meer 99.168 M3. of 20,03 In 1913 bedroeg de vermeerdering 45.774 M3. of 10,19%. De contractprijs bedroeg 4,4 cent per M;!. Voor het overige wordt verwezen naar Hoofdstuk X en naar de Gasrekening No. IV, van het Administratief Overzicht. Publieke Verlichting. Het aantal in gebruik zynde bedroeg: op 31 December 1914 31 Vermeerdering 7.249 6.996 253 3,62 °/o Lantaarns en Lichten 8.125 7.767 358 4,61% Dubieuse vorderingen. Volgens het verslag over 1913 pag. 43 was het bedrag van dubieuse vorderingen wegens gaslevering, en zegels op 31 December van dat jaar hiervan is ingekomen in het dienst jaar 1914.f 1.779,38 overgebracht, op het dienstjaar 1915 als nog verhaalbaar VERSLAG DER GEMEESTEGASFABR1EKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 399