12 HOOFDSTUK IX. Gasverlies. 118.750 JU. 52.526.472 M3. 171.500 B 55.972.414 2.664.398 M3. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas herleid worden tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 m.M. dan wordt over 1914 de productie 58.004.859 M3., dus 513.203 M3. minder, dan door de fabrieks- gasmeters werd aangegeven. Naar dit cijfer berekend was het gasverlies 2.151.195 M3., zynde 3,709 °/0 van de geheele productie of 6,639 M3. per strekkenden meter canalisatie. Voor 1913 waren deze cijfers 4,925 °/0 en 9,106 M3. De kosten van uitbreiding van het materieel der publieke verlichting beliepen in 1914 f 20.612,53 tegen f 29.339,915 in 1913. 2.561.790 712.652 58.518.062 58.636.812 M3. Op 1 Januari bevond zich in de gashouders Door de fabrieksmeters werd aangegeven als gemaakt in dit jaar De totale kosten der publieke verlichting, aan de Gemeente in rekening gebracht, bedragen f 310.740,73. Voor de speci ficatie van dit bedrag wordt verwezen naar de Bedrijfs- rekening: No. I van het Administratief Overzicht, onder Artikel IV der Lasten. Per M3. verbruikt gas bedroegen zij 12,175 ct. tegen 11,643 ct. in 1913. Per inwoner, gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, waren de kosten f l,012 tegen f l,062 in 1913. zoodat het gasverlies bedroeg zynde 4,553 van de geheele productie of 8,223 M3. per strekkenden meter canalisatie. Deze cyfers waren in 1913 resp. 4,069 °/o en 7,457 M3 Hiervan werd afgeleverd aan Particulieren en Gemeente- gebouwen Publieke verlichting, wacht lokalen voor lantaarnop stekers, enz Eigen verbruik Op ultimo December was in de gashouders aanwezig 50 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABKIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 402