39 175.000 t Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde be- grooting voor het dienstjaar 1915 is het geraamd bedrag „andere buitengewone ontvangsten” (volgn. 87) f 10.000, boven de raming ontvangen. In verband met een en ander werd het nadeelig saldo der buitengewone ontvang sten f 1.530.675,36. f 26.968.808,63 - 26.098.746,13 870.062,50 De plaatselijke belasting naar het inkomen werd ge heven naar het verhoudingscijfer 0.97. Het bedrag der kohieren beliep tot 1 April 1915f 4.194.435,74 Men meent te moeten stellen, dat daarvan als oninbaar zal worden afge schreven, met inbegrip der op reclame verleende afschrijvingen, plm. zoodat het zuiver bedrag ongeveer zal zijn f 4.019.435,74 De hondenbelasting bracht op - 17.812,25 zoodat de opbrengst dezer directe be lastingen nagenoeg zal bedragen f 4.037.247,99 Een overzicht der opbrengst van de Inkomstenbelasting over de jaren 1911, 1912, 1913 en 1914 is opgenomen onder de bylagen van dit verslag als No. 10. Wij laten hier volgen een staat der gemeen tesehulden. Den 18den Mei 1914 besloot de Raad tot de uitgifte van eebe 4 pCt. geldleening, groot ten hoogste f 10.000.000,Bij het aangaan dezer leening maakten wij, krachtens de ons op evengemelden datum door den Raad verleende machtiging, gebruik van de tusschen- komst van een consortium. De openbare inschrijving op een f 6.000.000,groot gedeelte der leening had, tegen den koers van 953/4 pCt., plaats op 26 Mei 1914; in den loop van Juli d. o. v. maakte het consortium gebruik van het bij de overneming van de leening door hem bedongen recht van optie op de overige f 4.000.000,—. der ontvangsten en dat der uitgaven Batig saldo f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 40