12 r 68 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van de Gasfabrieken over 1914. Naar aanleiding van de rekening van de Gasfabrieken over 1914 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het netto-winstsaldo, dat over 191x3 f 379.843,61 bedroeg, is over 1914 f 85.966,245, dus f 293.877,36® minder, hoewel nog ruim f5000,boven de begrooting. De baten zijn rond f 145.600,— of ruim 2'/2°/o minder. In hoofdzaak is dit veroorzaakt door de mindere „Opbrengst van nevenproducten” (rond f 167.700,of ruim 10,/2'-'/o) als gevolg o. a. van lagere prijzen van koolteer, ammoniak- water en zwavelzuren ammoniak. De „Opbrengst van gas” was rond f24.600,— of ruim °/o booger (er werd 58.518.062 M3. gas voortgebracht, tegen 57.734.188 M3. in 1913, een vermeerdering met ruim 1 °/o). Deze geringe toeneming is een gevolg van de tijdsomstandigheden, o. a. van de in Augustus genomen maatregelen tot beperking van het gasverbruik. Over het eerste halfjaar bedroeg de produetievermeerdering n.l. 6 zoodat bij ongestoorde ontwikkeling gedurende het geheele jaar een daaraan nabijkomend vermeerderings- percent waarschijnlijk verkregen zou zijn. De „Opbrengsten uit de distributie” waren rond f5200,of ruim 4 hooger. „Rente van kasgeld, disconto enz. bracht rond f 1000,meer, en „Bijzondere inkomsten” rond f2600,minder op. De lasten zijn rond f 148.000,of bijna 3 °/o meer. Hierbij zij de aandacht gevestigd op de toeneming van de „Fabricatie- kosten” met rond f 58.700,of ruim 2 °/o. In hoofdzaak werd meer gevorderd voor „Gasolie en cokes voor de water- gasfabricatie”, omdat de nieuwe watergasfabriek aan de fabriek Trekvliet voor het eerst gedurende het volle jaar in bedrijf geweest is. De verwerkte kolen kostten per 1000 K.G. aan de fabriek Loosduinsche weg f9,904 tegen f9,305 in 1913, en aan de fabriek Trekvliet f 9,318, tegen f 8,814 in 1913. Toch werd aan „Steenkolen ter distillatie” minder verwerkt dan in het vorige jaar, omdat naar verhouding meer water- gas gemaakt is. Voorts waren hooger de artikelen: „Algemeeneonkosten” VERSLAG DER GEMEENTEGASFABKIEKEX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 417