12 69 Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, v. KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. rond f 51.400,of ruim 10'/2 °/o, waarin circa f 19.000,— voor vervanging van ambtenaren en verlof aan werklieden wegens de mobilisatie; „Renten” rond f 9.900,.Afschrijvingen” rond f 17.500,— en „Uitkeeringen aan de Gemeente” rond f 18.200,— Minder bedroegen de „Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten” rond f600,„Distributiekosten” rond f900,en „Onderhoudskosten” rond f3.500, Betreffende de productiekosten van het gas leert de Gas rekening met bijhoorende rekeningen, het volgende: In hoofdzaak ten gevolge van de hoogere prijzen van de steen kolen en de gasolie stegen de productiekosten per M3. van Kolengas Loosduinscheweg met 0,655 cent of ruim 21’/2 °,'o. Watergas Loosduinscheweg met 0,057 cent of ruim 1 ’/2 °/o. Kolengas Trekvliet met 0,206 cent of ruim 5'/? °/o. Watergas Trekvliet met 0,588 cent of ruim 17°/o. De Distributiekosten stegen met 0,07 cent of ruim 3 °/o. Een en ander had ten gevolge, dat de totale kosten van het gas, zooals dit aan de verbruikers geleverd werd, van 5,276 cent per M3. in 1913, kwamen op 5,801 cent per M3. in 1914, eene vermeerdering van 0,525 cent per M3. of 10 °/o. De uitbreiding van het bedrijf blykt uit: de lengte-vermeerdering der hoofdbuizenleiding van 315.000 M. tot 324.000 M., d. i. eene toename van 9.000 M. of byna 3 de styging van het aantal gasverbruikers van 62.327 tot 64.542, d. i. eene vermeerdering van 2215, of ruim S’/ï Het kapitaal is door aanleg en uitbreiding vermeerderd met rond f378.800.en door afschrijving verminderd met rond f505.600,—. Evenals in 1913 sloten met een nadeelig saldo de rekeningen XIV, „Exploitatie gasmeters” (rond 1'13.700,tegen f 14.000, in 1913), en XV, „Exploitatie muntgasmeters en installation by muntgasverbruikers” (rond f35.100,tegen f36.000, in 1913). VERSLAG OER GEMEEXTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 418