12 12 18.200,~l7 f- 3.25o7~~j~f~ 72 73 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEX. VERSLAG DER BATE N. Artikel I. f 2.523.060,— f 2.429.277,76 a. f 327.000,- j f 310.740.73 Artikel V. enz. 2.409,75 f f Artikel II. f f f Artikel VI. Bijzondere inkomsten. vor- b. f f 1.469.380,— f 1.419.758,35 f Artikel III. f f f 1.016,93 18.557?54 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2 471,41 s 59.568,65 Begroot bedrag. 45.423,42 583.277,40 153.707,40 46.747,81 25 885,63 28.857,82 d. e. b. e. 17.210,36 330,25 48.000,— 533.940,— 170.100,- 38.950,— 22.000,— 35.680,— 44.570,— 14.000,— 7.500,— 2.300,- j 57.000.- 17.000,- 124,- 1.076,- 703.596,— 384.399,— 139.200,— 152.783,— 68.302,— 14.100,— 6 000,— 1.000,— f a. b. c. b. c. d. e. a. b. d. e. 9- h. 376,97 s 203,33 1.173,81 1.754,117 5.500,— 130.870,- 134.293,50 s 757.574,15 334.029,62 115.754,27 118.572,90 s 65.336,90s 15.893,90 s 10.331,87 s 2.264,72 48.684,31s 15.609,02 7.960,10 s Bente van L Disconto. 550.- f 200,- i 2.500,— GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATEN. f 3.371.730,— f .3.315.586,99 Opbrengst van nevenproducten Cokes met klop- en vervoerloon Cokes voor eigen gebruik Koolteer Ammoniakwater eu zwavelzure ammoniak Bloedloogzout Watergasteer Afgewerkte ijzeraarde Diversen Werkelijk bedrag. Bente van Gas en meterhuur uit afgeschreven deringen Terreinhuur, enz Diversen Opbrengsten uit de Distributie. Leidinghuur Meterhuur Gasprijsverhooging voor gebruik van munt- gastoestellen enz Werken voor rekening vau anderen Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 28 Dec. 1914 Artikel IV. Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting. Volgens Art. IV der Lasten Opbrengst van gas. Aan particulieren over gewone meters enz. voor industriëele doel einden Aan particulieren over muntmeters de Gemeente voor de publ. verlichting. bare gebouwen Rijswijk eigen gebruik BijWaardeverschil der voorraden op 1 Jan. en 31 DecI kasgeld, disconto, kasgeld Rente-vergoeding van de coucessionarisse der gaslevering voor Kijswijk I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 420