12 12 lasten. 7.000,— J 251,Ö0Ö~j7 - 74 75 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. I f 213.100,— f e. Afschrijving van het materieel f f f f en f f Scheveningen Meubelen Kazernestraat, Willemstraat 4.044,83 5 en f 130.504,40 5 f f f 7.970,13» f f f f f f f f f 713.00» 253.863,22» Begroot bedrag. 86.720,— 500,— Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 4.332,86 14.433,80 310.740,73 3.936,29 1.983,27» 255.967,57 7.308,15 26.762,79» 38.591,06 328.629^57» 108.438,00» 75.573,46» 2.788,60 30.133,35» 9.000,52» 7.528,56» 57.421,18 24.422,14» 15.274,59 89.854,49 953,18 2 482,15 10.520,90» 14.945,87» 11.711,18 25.433,80» 88.228,25 5.881,25 25.510,— 11.320,— a. b. a. b. 2.200,— i 32.000,— i 8.000,— 58.200,— a. b. 5.000,— j 1.000,— 275.000,-. 120.000,— 73.000.— I 4.200,— j 2.800,— I 83.000,- l 6.050,— I 15.359,02» 238.504^20 170.100, — 25.000,— 18.000,— 213.100, — Scheveningen 3.850,— j 14 000,— I 327.000,- 191.945,005 en gereedschap 153.140,22 23.445,76 15.359,02» 191.945,00» 8.200,- i f 2.359.220,— f 2.278.084,46 verwisselen van meters verhuizingen van munt- f 1.480.990,— 1.300,— I 294.920,— 210.500,— 306.560,— 9.100,— I 36.400,— 271550,— f 2.367.420— f 1.480.652,42» 198,88 276.622,50 217.763,73 238.513,85» 9.088,09 29.015,94 26.229,04 Artikel VI. jflgemeene onkosten. Ambtenaren b. Hulppersoneel c. 7' d. Pensioenen cokes d. Diversen Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 28 Mei/1 Juni 1915 No. 10398/80, G. B. van Art. 1 ie weg Kosten van Kazernestraat, Willemstraat -o’en d. Stadsbuizennet e. 9- - h. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat, Willemstraat en Scheveningen: Illuminatietoestellen AfOvergeschreven bij besluit meester c: 1914, No. 25677 G. B. 9.000,— f 18.000,— t van Burge- en Wethouders d.d. 11/15 Dec. o 2 naar Art VI Werkelijk bedrag. 6.500,— 130.550,— I f 256.338,— f 4.500,— 20.000,- 31.000,— I 311.838,— f 5.000,- I 12.000,— 18.000,— j 15.000,— 26.000,— Artikel I. Fabricatiekosten. a. Steenkolen ter distillatie b. Middelen tot verbooging der lichtsterkte. c. Diversen voor de kolengasfabricatie d. Arbeidsloonen voor de kolengasfabricatie Gasolie en cokes voor de watergasfabricatie f. Diversen voor de watergasfabricatie g. Arbeidsloonen voor de watergasfabricatie h. Gaszuivcringskosten Artikel IV. Kosten der Publieke Verlichting. a. Gasverbruik b. Gloeikousjes, glazen en diversen c. Onderhoud van materieel en gereedschap Transporteeren Artikel lil. Distributiekosten. Plaatsen, afnemen en Veranderingen en gasinstallatiën Metervulling, behandeling van klachten, enz. voor rekening van anderen Ziekengeld, toeslag gewonden 1-a en uitkeeringen na overlijden Transporteeren Artikel II. verwerking en aflevering van neven producten. Kosten der bloedloogzoutbereiding zwavelzure-ammoniakbereiding op de verwerking en aflevering van Transport I d. Onderhoud, huur en onkosten der wacht lokalen Drijf kosten persgasinstallatiei enz. der lantaarn opstekers 6.000,— j 269.000,^^1 Arbeidsloon, ziekengeld, opstekersI g. Bezoldiging der inspecteurs h. Rente van het kapitaal, vastgelegd in mate- riëel en gereedschap. f. AfOvergeschreven bij besluit van Burge meester en Wethouders, dd. 28 Mei/1 Juni 19)5, No. 10398 80.G.B. naar Art. II en XI c. d. Werken e. Diversen Af: Gebracht ten laste van Art. IV der Lasten: Kosten der Publieke Verlichting Artikel V. Inderho nds kosten Fabriek Loosduinschi Trekvliet. Gebouwen Scbeveningi Materiëel der publieke verlichting. Installatiën bij muntgasve.rbruikers Gasmeters in gebruik -1 on en i emstraat en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 421