lx 12 verslXg der gemeentegasfabrieken. 12 754.167.To f- f. S-800 i 14.000,- I 490.300,-7;' f 76 77 VERSLAG DER gemeentegasfabrieken. b A S T E N. LASTEN. Transport f f f 321.611,27 f 321.946,01 f f en 4.000,— 4.101,45 en 715,93 f f 529.550,98 f f f 504.634,87 f f f Artikel IX. Oninbare posten f 145.507,47 f 137.037,80 f 4.500.— f 4.500,— 123.572,10 123.572,10 a. f f 330.411,27 3.000,- f f f 321.946,01 f 4.621,25 .1) Waarin f 275,22 onkosten FItterscnrsus. 4.621,25 I— f 1.000, 521.000,' 1.700,- i ~47ÖÖ^~|f 14.433,80 490.201,07 16.700,— 504.300,— 4.332,86 317.613,15 31.500,- 5.500,— 542.082,67 X’. I. Af; Opgenomen onder letter van Art. IV der Lasten: „Kosten der Publieke Ver lichting”: Aandeel in de storting voor de kosten der Ongevallenverzekering Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 61.031,70 304,41 39.223,865 29.958,895 2.944,91 Artikel VUL Afschrijvingen. we8 Begroot bedrag. 746.167,50 8.000,— Werkelijk bedrag. Artikel VIL Renten. 147.000,— f 160.600,— i 34.000,- i 34.000,— 2.499,02 j 20 000,— 13.500,— 1.800,— 17.050,67 5 12.967,51 s 1.746,— e. 9- h. d. e. 9- h. 3.850,— i 317.76L27'7 2.153,10 99.452,74 14.241.38 21.833,28 62.486,52 61.031,70 300,— m. n. O. u. b. 1.183,94 540.898,73 1.183,94 528,367,04 321.611,27 i Soheveningen reserve voor waarborgsommen voor assistentie geldinning werkplaatsen 311.838,— 10.000,— 10.145,65 3.000,— 19.500,— 11.800,— 33.000,— Belastingen Kosten der Ongevallenwet Brandverzekeringsprentie Bureaukosten, drukwerk en kantoorbehoeften Bewaking en toezicht Verlofgelden Arbeidsloon en onkosten meteropneming en Onkosten magazijnen en Huren en retribution Schoonhouden, opruimen, drinkwater, telefoon, diverse huishoudelijke bettoodigdheden en onkosten Verlichting en verwarming q. Diversen Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 11/15 December 1914. No. 25677, G. B. van Art. V, VII en VIII Verhooging bij Raadsbesluit van 28 Dec. 1914 747.590,— f 8.000,— i 755.500.- 7 Kapitaal A. Nieuwe schuld, aangegaan na 1 Jan. 1907 Kapitaal B. Oude schuld, aangegaan vóór 1 Jan. 1907 Kapitaal C. Vroegere Vergoeding 136.979,74 162.670,73 Transport Af: Gebracht ten laste van Art. IV der Lasten: „Kosten der Publieke Verlichting” 3.400,— 103.000,— 14.000,— 24.000,— i 64.000,— Fabriek Loosduinsche Trekvliet Gebouwen Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen Stadsbuizenuct Materieel der publieke verlichting. Installation bij muntgasverbruikers Gasmeters in gebruik Gereedschappen eu instrumenten Kazerne straat, Willemstraat en Illuminatietoestellen Meubelen Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen AfOvergeschreven volgens besluit van Bur gemeester en Wethouders, d.d. 11/15 Dec. 1914, No. 25677, G. B. naar Art. VI.. Transporteeren Af: Gebracht ten laste van het Art. IV der Lasten „Kosten der Publieke Verlichting” Artikel X. Uiikeeringen aan de Gemeente. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding b. Voor het beheer der Gemeente 328.629,57 8 9.814,065 10.145,65 2.967,39 16.277,63 12.895,18 44.929,63 Artikel XI. Onvoorzien Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 28 Mei/1 Juni 1915, No. 10398/80, G. B. van Art. I Af: Overgeschreven bij besluit, van Burge meester en Wethouders d.d. 11/15 Dec. 1914, No. 25677, G. B. naar Art. VI.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 422