43 HOOFDSTUK V. Gemeente-eigendommen, werken en inrichtingen. Schouwburg. Tijdens de verbouwing volgens het plan van de Com- missie-Van Ysselsteyn c. s., krachtens Raadsbesluit van 29 September 1913 (zie jaarverslag over 1913 blz. 54), welke in hoofdzaak omvatte het voorgebouw, het trappen huis en de gangen van den Schouwburg, werd in de Raadsvergadering van 3 Maart besloten ook de zaal, de gevels en den inventaris op grondige wijze te restau- reeren, waarvoor een bedrag van f 156.000,werd toe gestaan. Voor het maken van een waterreservoir op de binnen plaats met pompinrichting en van een transformatoren gebouwtje bij den ingang der tooneelruimte, welke werken door de Directeuren der Duinwaterleiding en van het Gem. Electrisch Bedrijf noodig werden geacht en niet in het plan van de Comraissie-Van Ysselsteyn c. s. waren opgenomen, werd in de Raadsvergadering van 6 Juli een bedrag van f 4100,toegestaan. Ofschoon de verbouwing door de bijkomende werkzaam heden een aanzienlijke uitbreiding had verkregen, kwam de Schouwburg tijdig ter exploitatie gereed. Enkele ver sieringen (marmeren platen, enz.), en meubelen, die uit De herschattingen werden verricht door de heeren J. Bodaan en G. van Veen. Herschatting werd gevraagd door 7 personen, terwijl by den Gemeenteraad geen verzoeken om vermindering van den aanslag in het vergunningsrecht werden in gediend. Het oorpronkelijk geschatte vergunningsrecht ver minderde door de herschatting als volgt: voor 4 perceelen met f 12.50 per perceel, 2 perceel - 25.—, Eén verzoek om herschatting werd na den gestelden termijn ingediend en bleef mitsdien buiten behandeling. A. Eigendommen, niet bestemd voor den publieken dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 43