By lage 13 Beheer der fabriek. II. Aankoopen JAARVERSLAG betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf van s-Graverihage over en uitbreidingen. De electriciteitsfabriek werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, be staande uit de heeren F. H. van Malsen, Mr. H. A. van Kaalte, J. J. Verburg en L. Hoejenbos. In den aan vang van dit jaar overleed de heer F. H. van Malsen en werd in zijn plaats gekozen de heer J. H. Warneke. Voorzitter der Commissie was de Wethouder de heer J. C. Jansen. Gedurende het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met een groote uitbreiding van de electriciteitsfabriek, welke door den steeds toenemenden afzet noodig werd. Daar het bestaande ketelhuis en de machinezaal geheel in beslagge nomen zyn moet een geheel nieuwe fabriek worden gebouwd, waarvoor op het terrein nog voldoende ruimte aanwezig was. Deze fabriek heeft met de bestaande centrale een muur van de machinezaal gemeen, waardoor een goede communi catie met de oude fabriek wordt verkregen. Tengevolge van allerlei vertragingen, onder meer door den oorlog veroorzaakt, werd in het verslagjaar alleen een gedeelte van de werken voor de fundeering en voor de watervoorziening uitgevoerd. In het kabelnet werden bygeplaatst 9 transformatorzuilen, 13 hoogspannings-huisstations, 2 kabelkasten en 1 laag- spannings-huisstation. Opgeruimd werden 2 transformator zuilen en 2 hoogspanningsstations, terwyl 1 transformatorzuil werd leeg- doch niet weggehaald. In verband met de bedrijfsuitbreiding werden in den loop van 1914 de volgende materialen besteld: 31.500 M. kabel by Felten Guilleaume Carlswerk A. G. te Millheim a/Rh. 7.000 M. kabel by Landré Glinderman, te Amsterdam. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 447