13 5 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. .19.455,678 K.G. 185.766,50 5 1.279,185 K.G., kostende f 13.006,18 184.896,05 5 f 198.772,68 5 gebrek in een hoogspanningssluitstuk en had ten gevolge dat de gemeente Loosduinen gedurende 3*/2 uur van stroom toevoer verstoken was. VI. Bedrijf. De bijgaande bedrijfsstatistiek geeft een overzicht der be drijfsresultaten van maand tot maand, waarbij aangestipt moet worden, dat deze maandstatistiek geen bedragen van meterhuur en bijzondere baten aangeeft, terwijl de daarin voorkomende cijfers zijn afgerond. Duidelijk zijn hierin te zien de invloed van de tramstaking in de maand Juli op de gelijkstroomlevering en de vermindering in draaistroom- afgifte, door den oorlog veroorzaakt. Het verbruik aan tramstroom heeft bedragen rond 3.921.000 eenheden tegen 4.428.000 eenheden in het vorig jaar, of in geld f 261.000,tegen f 291.000,in het vorig jaar. Het verbruik aan draaistroom is gestegen van 8.15 millioen eenheden tot 9.26 millioen eenheden. De opbrengst steeg van f 985.000,— tot f 1.086.000.-. De bedrijfskosten bedroegen 2,84 ets. per eenheid. De gemiddelde opbrengst per eenheid, gelijk- en draaistroom door elkaar genomen, was 10,6 ct. en het bedrijfssaldo 7,8 ct. Dit jaar zal worden gebroken met de gewoonte om de opbrengst te vermelden van den draaistroom, gerekend per K.W. gelijktijdige belasting, daar dit cijfer tengevolge van de zeer verminderde maximum belasting aan het einde van het bedrijfsjaar, als gevolg van den slechten economischen toestand, een geheel verkeerd beeld zou geven. VII. Steenkolen. De voorraad op 1 Januari 1914 bedroeg 1.406,581 K.G., kostende f 13.876,63 Aangevoerd werden in 1914 18.049,097 welke tegen den ge middelden prijs van f 10,24 per 1000 K.G. kosten Totaal In 1914 werden ver bruikt 18.176,493 welke tegen den ge middelden prijs van f 10.22 p. 1000 K.G. af geboekt werden met Zoodat het saldo op 31 December 1914 is:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 451