13 723.626 K.G., kostende f 7.599,95 462.594 6.512,92» 1.186.220 K.G., kostende f 14.112,87» de maandelyksche bedryfsstatistiek. Er werd niets ver bruikt, zoodat de voor raad op 31 December 1914 was I. II. III. IV. De voorraad briket ten was op 1 Janurri 1914 Aangevoerd werden in 1914 a. b. d. e. IX. Straatverlichting. De straatverlichting is den loop van dit jaar uitgebreid en bestaat uit 214 booglampen van 10 Amp. en 88 booglampen van 12 Amp. en gloeilampinstallaties in de Schcveningsche Boscbjes, Veenestraat, Spuistraat, Vlamingstraat, Hoogstraat, Passage, Boorlaan, boven den Leidschen Straatweg, by de Stadhoudersbrug, bij het Huis ten Bosch en bij den Kon. Schouwburg. De 64 booglampen van 12 Amp. te Scheveningen branden alleen gedurende de zomermaanden tot middernacht. De overige booglampen branden tot ongeveer middernacht en worden dan vervangen door twee gloeilampen van 50 K. elk. Aan dit verslag zijn als bylagen toegevoegd: het Technisch Overzicht; de grafische voorstelling der geproduceerde eenheden. Het administratief overzicht: Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders, naar aan leiding van de rekening van het Gemeentelyk Electrisch Bedrijf over 1914. Bedrijfsrekening 1914; Verantwoording der Buitengewone Ontvangsten 1914 Verlies- en Winstrekening 1914; Stroomrekening 1914; VIII. Maximum belasting. De maximum belasting van den draaistroom trad op in de maand December en bedroeg 5080 K.W. De maximum belasting van den gelijkstroom viel in de maand Juli en bedroeg 1500 K.W. De hoogste gelijktijdige belasting van draaistroom en ge lijkstroom in de fabriek bedroeg 5980 K.W. en trad op in de maand December. 6 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 452