13 f- 3 I I 21 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f 801,19 a. f f f 54.356,50 Artikel X. Onvoorzien f f 10.000,— 3.351,69 UITBREIDING 1914. Art. XI. Aanleg en Uitbreiding. 5.000,— f 3.876,43 28.011,88 5 c. 160.000,— i 175.062,45 d. 5.000,— l „1.100.000.— 1.357,62 Artikel VIII. Oninbare posten Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. W erkelijk bedrag. 7.083,39 5 109.694,43 5 89.598,42 50.356,50 4.000,— i f I e. 18 Mei 1914 (bijlage 605) onver- werkt crediet van 1913 en a. b' i Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente: voor gebruik van den ondergrond voor kabelsf b. voor het beheer der Gemeente. Verhooging bij Raadsbesluit van 19 April 1915 f 1.271.357,62 f 413.327,015 Uitbreiding gebouwen, enz. ketels, machines electrische inrichtingen Uitbreiding kabelnet, transformato ren, huisaansluitingen en meters. Uitbreiding Openbare electrische verlichting Uitbreiding fabriek Bouw magazijnen, enz Verhoogd bij Raadsbesluiten van: 2 Maart 1914 (bijlage 214) uit- I breiding fabriek en magazijnen. i r werkt crediet van 1913 1.000,— f 50.000,— I 4.000,— 356,50 I 54.356,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 469