48 Te zamen onderhandsche ver- Door de Gemeente werden verkocht: aan den Staat der Nederlanden een perceel grond, gelegen op den hoek van de Kortenaerkade en de Zeestraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage Sectie O, No. 7635, groot 17 c.A., voor f 3.000, Aan J. C. M u i s e r een perceel grond, gelegen aan de Noordoostzijde van de Pletterijstraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage Sectie R, No. 8640, groot 3 A. 11 c.A. voor f 3.110, 72.23.85 17.22.85 35.63.29 2.88.97 150.75.58 17.68.25 aan de Naamlooze Vennootschap „H uizen maat schap p ij van Voss en Schuit e”, gevestigd te Amsterdam een perceel grond, gelegen aan den Hof weg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage Sectie F, No. 1849, groot 22 c.A. voor f 8.206,— aan de Coöperatieve Vereeniging tot exploitatie van Onroerende Goederen „Gentsche s t r a a t” een per ceel grond, ter grootte van 22 c.A., gelegen nabij de 109.35.05 H.A. 405.77.84 H.A. Noordpolder Zusterpolder Escamppolder de bebouwde kom de Westduinen de Oostduinen aan het Roomse h-K atholiek Ziekenhuis van den Heiligen Joannes de Deo de per- ceelen nabij de Lage Nieuwstraat, kadastraal bekend Gemeente ’s-Gravenhage Sectie L Nos. 1154 tot en met 1157, elk groot 26 c.A., 1158, groot 88 c.A. en 1159 tot en met 1162, elk groot 26 c.A. voor f 3.600,— volgende ondershands verpachte, en met gestanddoening van pacht gekochte perceelen wei- en teelland: In den Veen- en Binkhorstpolder n y De opbrengst van de gehouden pachting over 1914 bedroeg f 10.832. n n 7) n n n r> n T»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 48