Ij ll is i! 14 IJ U 134 3 Den Haag Scheveningen Totaal Op 31 December 1914 waren van de 10271 (zie onder III) 4601 aansluitingen ondergrondsch, waaronder zijn begrepen de 33 verbindingslijnen met het C. B. te Voorburg, 5651 bovengrondse!), terwijl 19 aansluitingen binnen de beide centraal-bureaux waren tot stand gebracht. De toestand der kabelnetten bleek ook in 1914 alleszins bevredigend. 'z, Q s De 3de B-sectie, voor het interlokale verkeer, werd in gebruik genomen. In het Scheveningsche bureau werd de B-sectie der ge splitste aansluitingen ingericht als A-sectie, waardoor de capiciteit van het lokaalveld op 2200 nummers werd gebracht. In verband met het gesprekkentarief werden inhetHaag- sche bureau 30 en in het bureau Scheveningen 6 kasten, ieder met gesprekkentellers voor 15 nummers, opgesteld en in gebruik genomen. De opzichter Neher en de Chef-Instrumentmaker Proeme waren, met het oog op de automatische bureaux, geruimen tyd te Antwerpen en Angers gedetacheerd. De Bell Telephone Manufacturing Company te Antwerpen bleek door den oorlog niet in staat de automatische inrich ting voor het nieuwe centraal-bureau te Scheveningen af te werken en, zij het dan ook ten deele, naar den Haag te zenden. De aflevering van verschillende materialen, in het bijzonder van koorden, voor de multipeltafels, ondervond door den oorlog groote vertraginging. XII. Kabelnet. In onderstaanden staat zijn de gegevens vermeld, betref fende het aantal beschikbare en het aantal bezette lijnen van de beide kabelnetten. 11976 2849 I 14825 134 285*/2 2| ff 8253 127 1998 6 10251 133 a“d 2612'/2 656 3 3268'/2 Isrf 285*/2 2 10 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Kabelnet in: :p ri 2 e* c. ta K -*J 4 êa Aantal bezette IJjnen: ÖD

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 487