14 INHOUD. 40—41 VI. 66—6" XIV. 68-69 XV. 70-71 XVI. 70—71 XVII. 72—74 XVIII. 75 34—37 38—39 IV. V. Pagina. 20—21 22—32 Volg nummer. I. II. III. VIL VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 42 44—45 4445 46—47 46—47 48—53 54—64 Bedrijfsrekening Specificatie van bedrijfsrekening Verantwoording der buitengewone Ont vangsten en Uitgaven Verlies- en Winstrekening Exploitatie-rekening gewone en gesplitste aansluitingen en particuliere lijnen Berekening van de zelf-kosten van eene aansluiting met één toestel, naar den toestand op 31 December 1914 Exploitatie-rekening Publieke Stations Rekening „Werken volgens Tarief’ Rekening „Werken buiten Tarief’. Rekening „Telephoongids” Balans per 31 December 1914 Beknopte inventaris Staat, aangevende de kosten van aanleg en dQ daarop toegepaste afschrijvingen Overzicht van de Baten en Lasten over de laatste vijf jaren Overzicht van de Baten en Lasten over de laatste vijf jaren, berekend per dubbel draad in gebruik op 31 December van het betrokken jaar Overzicht van de finaneieële uitkomsten van het Gemeentelijk Telephoonbedrijf vanaf den aanvang der exploitatie. Berekening van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet c.a. door het Rijk zou kunnen worden overgenomen per 31 December 1910 en van de finan- cieële gevolgen, die daaruit voor de Ge meente zouden voortvloeien Staat, aanwijzende het aantal abonné’s en de jaarlijksehe toeneming over de jaren 1903 tot en met 1 Januari 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 493