49 Leuvenschestraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gra- venhage sectie V, No. 3606 gedeeltelijk, voor f 330, aan Kerkvoogden der Nederduitsch Her vormde Gemeente een perceel grond, gelegen aan de Wesselstraat, kadastraal bekend gemeente’s-Graven- hage sectie A B, No. 2851, groot 2.60 A., voor f3120, van de Weduwe C. J. Zondag geboren A. A. J. C. M. Schre u 1 het perceel Vleerstraat No. 19, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie C, No. 2611, groot 52 c.A., voor f 3500.en zulks in verband met de eventueele verbreeding van de Vleerstraat; van .1. Ph. Reeser het pereeel Piet Heinplein No. 4, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie O, No. 2741, groot 1.53 A., voor f 33.500 en zulks met het oog op verruiming van den verkeersweg ter plaatse van Mevrouw Ph. J. Le en ar t geboren G. J. Benner het koetshuis met paardenstal en twree bovenwoningen en erven Fhiweelen Burgwal Nos. 24, 26 en 26a met een doorgang in het Slop van Maasdam, waarboven een bovenwoning gemerkt No. 30, een en ander kadastraal bekend gemeente ’s-Gemeente sectie G, No. 3912, groot 4 A., 66 c.A. en het perceel Fluweelen Burgwal No. 28, kadastraal bekend alsvorens in sectie G, No. 3124, groot 3 A, 10 c.A., voor f 60.000.en zulks voor de ver- breeding en doortrekking van het zoogenaamde Slop van Maasdam; van J. M. I s e n d a m e.a. drie huizen en erven be nevens een daarachter gelegen pakhuis met daarnaast Door de Gemeente werden gekocht: van P. Erkelens, tien woonhuizen plaatselijk ge merkt Nos. 507 tot en met 527 (oneven nummers) met erven, gelegen aan en nabij den Loosduinscheweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie U No. 1, groot 36 c.A., Nos. 2 tot en met 10, elk groot 27 c.A. en No. 11 groot 4 A. 55 c.A., voor f 13000. en zulks in verband met de eventueele doortrekking van het Laakkanaal naar het Afvoerkanaal; 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 49