14 676,52® 3.516,98® 774,07® 218,29 951,93 1.139,02® 2.767,39® 122,97 ■f 65.934,78 if 83.694,14 1914. f 29.014,35® f 35.000,— 26.000,— 526,50 1.579,11 965,28 79,29 367,14® 28 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN’. 1913. f 31.908,985 28.944,72 2.000,— 2.432,15 5 718,83 6.646,91 716,14 655,64 716,14 2.262,20 2.800,— 2.185,35 90,36 1.108,16® 1.500 In n n n n n n n 500,— n 800,— 3.500,— 1.000,— 100,— 600,— 1.957,58 1.163,72 837,01 142,22 I” n •78,- Memorie 2.500,— 300,— 78,- 1.897,91 2.162,70 211,81 2.000,— 1.500,— 2.800,— 4.849,98® 2.312,69® 2.232,83® n 263,57 f 94.120,59® Begroot. Werkelijk. Art. VIL Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden Directie en Technischen dienst 2. Jaarwedden Administra- I tieven dienst21.577,01 3. Tijdelijke hulp Technischen dienst 4. Tijdelijke Hulp Admini- i stratieven dienst 5. Ziektegelden werklieden 6. a. Verlofgelden werklieden b. Verlofgelden werklieden ingevolge het Mobili- satiebesluit 7. Bijdragen in het fonds voor ongevallenrisico 8. Kleedingstukken voor werk lieden en beambten 9. Geneeskundig toezicht 10. Huur dienstwoningen 11. Pensioenen 12. Eeis- en Verblijfkosten. 13. Boeken en tijdschriften 14. Tramgelden Technischen dienst 15. Huishoudelijke benoodigd- heden en waschgeld 16. Druk- en bindwerk 17. Bureau-enteekenbehoeften 18. Schryfmachinebehoeften 19. Vrachten, porti en tele- grammen 20. Zegel- en legesgelden Overbrengen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 501