50 van de Weduwe W. Muns geboren J. M. A. C. Laffrée het perceel Bezemstraat No. 19, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie H, No. 463, groot 76 c.A., voor f 4500.en zulks met het oog op den bouw’ van volkswoningen ter plaatse; van J. van den Oever een winkelhuis met drie daarachter gelegen woonhuizen en erven aan de Heem- raadstraat Nos. 12, 14, 16 en 10, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A. G., Nos. 805, 809 en 810, te zamen groot 64 c.A. en 806 gedeeltelijk, voor het geheel groot 1 A. 29 c.A. en wel dat gedeelte van gemeld nummer, voor zooveel dat niet aan de Gemeente in eigendom toebehoort, voor f 5800.en zulks in verband met den aanleg van een nieuw’en verkeersweg staand huis aan de Groote Brouw’erstraat, plaatselijk gemerkt Nos. 5 tot en met 15 (oneven nummers) kada straal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie G, Nos. 696, 697, 698, 3669 en 3670, te zamen groot 7 A. 16 c.A., voor f 28640.en zulks in verband met den aanleg van eenen nieuwen verkeersweg; van de Weduwe D. Thierry geboren J. Staats een blok van 4 dubbele huizen, erven enz., plaatselijk gemerkt Nos. 427 tot en met 441 (oneven nummers) en twee huizen, erven enz. plaatselijk gemerkt Nos. 423 en 425 een en ander achter en door een verbouwde poort, uitkomende aan de Westerbaenstraat en kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie O, Nos. 5514, 5515, 5516, 7411, 7412, 7413 en 7414, te zamen groot 3 A., 73 c.A., benevens het recht van weg door gemelde poort, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie O, No. 6976, voor f 8200.en zulks in verband met de aanleg van een nieuwen verkeers weg aldaar: van I. G o d e de perceelen Kortenbosch Nos. 85 tot en met 107 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie C., Nos. 2160 en 1008 tot en met 1018, te zamen groot 8 A., 43 c.A., voor f 10500.en zulks in verband met de verbetering van de volkshuisvesting;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 50