51 van Mevrouw G. den Duik G z n. geboren I. van der Toorn twee huizen met erven, pakhuizen en open grond aan de Badhuiskade, plaatselijk gemerkt Nos. 19 en 20, kadastraal bekend Gemeente ’s-Graven- hage sectie A.F., No. 1755, groot 2.20 A., No. 756 groot 13.28 A., voor f 39.000,en zulks in verband met den aanleg van een nieuwen verkeersweg ter plaatse; van H. van der Zwan Wzn. het perceel Koren dijkstraat No. 124, kadastraal bekend gemeente ’s-Gra- venhage sectie A. F., No. 1526, groot 1 A. 14c.A., voor f 4500.en zulks in verband met den aanleg van een nieuwen verkeersweg; van C. Tuinebreijer Czn. het perceel Boegstraat No. 3, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A G. No. 803, groot 31 c.A., voor 1.750,en zulks in verband met den aanleg van eenen nieuwen verkeers weg aldaar; van hetSchietgezelschap „L e Petit St. Hubert” het houten gebouw, staande op Gemeentegrond nabij de sprank van het kanaal naar Scheveningen, voor f 3.000,— van de Naamlooze Vennootschap „De Stille Hoop” Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen c.a. eenige huizen en erven aan de Haagpoort, kada straal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie H, Nos. 1517 tot en met 1523, 1587 tot en met 1595 en 1598, te zamen groot 8 Aren, eenige huizen en erven aan de Voldersgracht, kadastraal bekend alsvoren in sectie H, Nos. 1033, 1397 tot en met 1400, 1632, 1841, 1678, 1679 en 131 tot en met 136, te zamen groot 7.96 Aren, het huis en erf aan de kleine Bagijnestraat, kadastraal bekend alsvoren in sectie G., No. 592, groot 34 c.A., het huis en erf aan de Groote Brouwerstraat, kadastraal bekend alsvoren in sectie G., No. 2121, groot 75 c.A., de huizen en erven aan de Bagijnestraat, kadastraal bekend alsvoren, in sectie G., Nos. 1417, 1330, 2245, 2246 en 2387, te zamen groot 2.56 Aren en alle rech ten van eigendom als anderszins op het perceel kada straal bekend in sectie G. No. 1329 groot 23 c.A. voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 51