52 van F. Di eke de perceelen Ammunitiehaven Nos. 23/23a, 25, 27, 29, 31, 33 en 35, kadastraal bekend ge meente 's-Gravenhage sectie G, Nos. 2900 tot en met 2906, te zamen groot 2.09 A., en de perceelen Lamgroen Nos. 2/2a en 4/4a, kadastraal bekend gemeente ’s-Graven- hage sectie G, Nos. 2899, groot 21 c.A. en 4191, groot 82 c.A., voor f 11.000,en zulks met het oog op de afronding van Gemeentelijk bezit ter plaatse; f 86.000,en zulks in verband met den aanleg van eenen nieuwen verkeersweg ter plaatse; van J. Verheeke het perceel Lekstraat Nos. 62/64, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie R, No. 1853, groot 99 c.A., voor f 6300,en zulks in verband met de verbreeding en doortrekking van de Lekstraat; van de Firma N. Koekoek deperceelen Gedempte Gracht Nos. 151 en 179, met erven en daarachter ge legen grond enz., kadastraal bekend gemeente ’s-Graven hage sectie H, Nos. 1806, 1807, 1808, 347 en 998, ter gezamenlijke grootte van 6.79 A., Voor f 18500,— en zulks in verband met den bouw van volkswoningen ter plaatse; van de Naamlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „de Zuidzijde” een blok van vier huizen, bestaande uit acht woningen en drie blokken ieder bestaande uit vier en twintig huizen, erven en bleekvelden aan de Spoorlaan achter en uitkomende aan den Zuid-Oostbuitensingel, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie R., Nos. 632 tot en met 653, 655 tot en met 678, 1784 tot en met 1811, 2274, 2275 en 2702, te zamen groot 40.71 A., met het recht van weg naar den Zuidoostbuitensingel voor f 150.000,en zulks ten behoeve van de verbreeding en doortrekking van de Lekstraat; van J. C. M u i s e r de perceelen Westerbaenstraat Nos. 395 tot en met 407 (oneven nummers), te zamen groot 1.90 A., kadastraal bekend Gemeente ’s-Graven hage sectie O, Nos. 7415, 4051 en 4050, voor f 13.750, en zulks in verband met den aanleg van eenen nieuwen verkeersweg aldaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 52