Bylage 15 Beheer. 1. Personeel. II. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Openbaar Slachthuis over 1914. 1.500,— 1.462,50 1.362,50 1.350,— 1.262,50 1.125,— 1.062,50 1.062,50 2.200,— 2.000,— Het personeel bestond op 31 December 1914 uit de na volgende ambtenaren en werklieden: Het Openbaar Slachthuis werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie uit den Gemeenteraad. Deze Commissie bestond uit de heeren:H. K. Koppel Jr., J. C. Streng, S. Vas Dias en C. D. Wesseling, onder voor zitterschap van den heer J. C. Jansen, wethouder der Ge- meentebedryven. 10 Keurmeesters, wedde f 1.000f 1.500, 2 Keurmeester(s) 2 1 1 1 1 1 1 Directie en keuringsdienst. 1 Directeur, met vrye woning en vry duin- waterverbruikf 3.500, 2 Veearts-hoofdkeurm., wedde f 2.000-f 2.500, 1 Veearts-hoofdkeurmeester Jaarwedde. van eene twee tot een bedrag van f 100,— per jaar. n i) Deze ambtenaren betalen 20 van hunne aanvangswedde voor het gebruik dienstwoning met inbegrip van duinwater, vuur en licht, de laatste 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 536