15 3 Mutatiën in het Ambtenaarspersoneel. f 1.000 1.000 Ongevallen. In het afgeloopen jaar kwamen onder het personeel 12 ongevallen voor. De getroffenen konden in totaal 242 dagen hunne werkzaamheden niet verrichten. Door de Rijksver- zekeringsbank werd f 464,61 uitgekeerd. Straffen. Aan de werklieden werd het volgende aantal straffen opgelegd: Over leden is de werkman: C. Aarssen, Halknecht, 6 September 1914. Aan de weduwe is eene gratificatie verleend en pensioen toegekend. 700,— 700,— 500,— 500,— 1.000,— 800 750,— Bevorderd met ingang van: 1 April 1914: Tot 2e klerk, J. Kaal, Schrijver 2e A. C. G. Pauptit, Schrijver 2e R. Zwarenstein, 1 October 1914: Tot le klerk, H. L. Kooper, 2e Klerk Opzichter, W. Groenendijk, Portier Portier, H. Koomen, Stalknecht Aangesteld in tijdelijken dienst voor één jaar, be houdens tusschentijdsche opzegging, met ingang van: 1 April 1914: J. Z. F. A. Hoek, Schrijver A. J. Louwersheimer, In vasten dienst aangesteld met ingang van-. 1 Januari 1914: B. M. de Vries, Opzichter 15 Februari 1914: Dr. H. C. F. L. Warnecke, Veearts-hoofdkeurmeester 2.000, 1 Maart 1914: K. Smit, Keurmeester 1 April 1914: R. Zwarenstein, 2e Klerk 1 Juni 1914: W. Groenendijk, Portier S. Brinksma, VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Jaarwedd 600,— n 600,— 600,— 600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 538