53 van den Staat der Nederlanden een gedeelte van den noord-oostelijken berm met de aanliggende halve bermsloot van den Rijksweg der 1ste klasse No. 4 van ’s-Gravenhage naar de Hoornbrug, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente ’s-Graven- hage sectie A. L, No. 350, gelegen langs de zuidwest- zijde van het perceel kadastraal bekend als voren in sectie A I, No. 280, voor f 440—, en zulks met bestem ming tot openbare straat; van C h. J. van Dort e. a. een peceel water, ge legen nabij de Van Boecopstraat, groot 1 A., kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie U, No. 2056, voor f 300,en zulks voor de eventueele uitbreiding der Electrische Centrale van de Erven van Mejuffrouw H. F. M. Hanlo het perceel Prinsessegracht No. 2a, kadastraal bekend ge meente 's-Gravenhage sectie F, No. 1128, groot 2 A. 30 c.A., voor f 30.000,en zulks in verband met de ligging nabij andere Gemeente-eigendommen aldaar; van de Naamlooze Vennootschap ’s-G r a- venhaagsche Bouwgrond Maatschappij Z a n d o o r t twee perceelen bouwterrein gelegen tus- schen de Jan van Houtstraat en de Van der Werffstraat, groot te zamen 14.30 A. en kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A. K., Nos 1774 en 1776, voor f 15.730.en zulks voor de stichting van eene openbare lagere school; van G. Mos het perceel Vuurbaakstraat No. 106, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A H, No. 839, groot 52 C.A., met recht van uitweg naar de Vuurbaakstraat, voor f2200,en zulks voor den aanleg van straten en van een plein; van de firma Ph. Simons Co. een perceel weiland, gelegen aan den Rijswijkscheweg, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie ,A. I., No. 464, groot 1 H. A., 75 A., 7 c.A., voor f 14000,en zulks met het oog op de verbreeding van genoemden weg;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 53