15 5 De afgestorven exemplaren werden aangetroffen: 7 maal in het hart, 6 maal in de uitwendige kauwspier, 2 maal in de in wendige kauwspier en 1 maal in hart èn inwendige kauwspier. Bij graskalveren kwam de parasiet 5 maal voor, steeds in afgestorven toestand en werd gevonden: 3 maal in het hart, 1 maal in de uitwendige- en 1 maal in de inwendige kauwspier. Echinococcose (het voorkomen van een blaasworm, waarvan de lintworm bij hond en mensch voorkomt) werd gevonden bij 285 runderen, 105 paarden, 28 varkens en 18 schapen. Actinomycose (straalschimmelziekte) kwam voor bij 44 runderen en 1 graskalf. Als voor den mensch niet schadelijke parasitaire ziekten werden aangetroffen: Distomatose (leverbotziekte) bij 294 runderen, 576 schapen, 14 geiten, 2 varkens en 7 graskalveren. Strongylose (longwormziekte) werd geconstateerd bij 556 varkens, 116 schapen en 4 graskalveren. Cysticercus tenuïcollis (een blaasworm, welke niet in de spieren, doch aan de ingewanden der dieren voorkomt, echter niet gevaarlijk is voor den mensch') kwam voor by 205 varkens, 33 schapen en 1 geit. Van de in de Wet genoemde besmettelijke veeziekten, welke voor een deel ook voor den mensch gevaarlijk zijn kwamen voor: Kwade droes bij 2 paarden; Miltvuur bij 4 runderen en 1 varken; Vlekziekte bij 11 varkens; Besmettelijke borstziekte by 4 varkens (terwijl de residuen van genezen gevallen in groote getale voorkwamen). Van besniettelijke veeziekten, niet in de Wet vermeld, werden aangetroffen: Varkenspest by 41 varkens en Urticaria (netelroos, door vlekziektebaccillen veroorzaakt) by 19 varkens. Ten behoeve van de vleeschkeuring werden in het Labo ratorium ongeveer 300 onderzoekingen uitgevoerd, waarvan 116 bacteriologische onderzoekingen van vleesch en vleesch- waren. Van de laatste onderzoekingen hadden 32 een positief resultaat en 84 een negatief. Bij positief resultaat (het vinden van één of meer bacteriën-soorten) volgde steeds afkeuring van het betreffende dier. In vele gevallen met negatieven uitslag, werd om andere redenen tóch tot afkeuring overgegaan. Het volgende staatje geeft een overzicht van de ziekten, by het voorkomen waarvan tot bacteriologisch onderzoek van het vleesch werd overgegaan. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHÜIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 540