54 van J. Zuurmond A z n., het erfpachtsrecht op grond aan het Kolenwagenslag, toebehoorende aan de Gemeente, met de zich daarop bevindende vijf huizen, plaatselijk oneven genummerd 221 tot en met 225, 229 en 231, kuiperij enz., kadastraal bekend gemeente 's-Gra- venhage sectie AH, Nos. 1328 tot en met 1334, te zamen groot 6.49 A., voor f 15.000.en zulks in verband met den bouw van arbeiderswoningen aldaar; van A. de Niet J r., het erfpachtsrecht op grond aan het Kolenwagenslag, toebehoorende aan de Gemeente, met de zich daarop bevindende acht huizen, plaatselijk oneven genummerd 233 tot en met 247 en verdere op stallen, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie AH, Nos 1335 tot en met 1341, te zamen groot2.34 A., voor f 6000.en zulks in verband met den bouw van arbeiderswoningen aldaar van Dr. J. Schoemakerde perceelen grond en water, gelegen nabij de Laan van Meerdervoort, kadas traal bekend gemeente Loosduinen sectie L, Nos. 2638, 2639 en 2975 allen geheel, te zamen groot 1 H.A., 47 A., 52 c.A., alsmede dat gedeelte ter grootte van 71.17 A. van No. 2973 der zelfde gemeente en sectie, hetwelk niet aan de gemeente behoort, voor f 76.541.50 en zulks in verband met de ligging in de nabijheid van gemeente- eigendommen aldaar; van de Naamlooze Vennootschap Haagsche B o u wgr o n d-M aa tsch ap pij .Engelenburg” een perceel grond, gelegen aan de Kritzingerstraat, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie A B, Nos. 2967 en 2969, samen groot 28.39 A., voor f 34.068. en zulks in verband met de volkshuisvesting; van de Naamlooze Vennootschap rMaat- scha pp ij Zeebad Scheveningen” het erf pachtsrecht op ongeveer 400 c.A. grond, toebehoorende aan de Gemeente, gelegen aan den Gevers-Deynoot- weg en de Harstenhoekstraat, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie V, Nos. 2620 en 2413 beide ge deeltelijk, voor f 6000.en zulks voor den bouw van een bureau van politie;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 54