55 van deHaagsche Bouwgrond Maatschap- p ij „Engelenburg” eenige perceelen grond, gelegen tusschen de Kempstraat, de Wolmaransstraat en eene aan elk dezer straten evenwijdig loopende nog geen naarn dragende straat, kadastraal bekend gemeente s-Gra- venhage, sectie A B, Nos. 2571, 2572, 2573 en 2574, te zamen groot 62 A., 15 C.A., voor f 65.257,50 en zulks in verband met den bouw van arbeiderswoningen; Voor' de verbreeding van een gedeelte van den Loos- duinscheweg van Mejuffrouw C. Flink, geboren M. H. van Kla veren, het perceel kadastraal bekend gemeente ’s-Gra- venhage sectie Y, No. 1840, groot 27 c.A., voor f 140, van A. A. van der Bol e. a. grond met opstal, bestaande in bouwmanswoning met nevengebouwen, boomgaard en tuin, gelegen nabij de De-la-Reijkade en de Steynlaan, kadastraal kekend gemeente ’s-Gravenhage sectie A B, Nos. 1150 tot en met 1153, te zamen groot 84 A., 60 c.A., voor f 29.000.en zulks met het oog op de exploitatie van nabij gelegen gemeenteigendommen van P. van der Gugten Pzn. het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1826, groot 1.76 A., voor f 810, van A. A. van der Bol het perceel kadastraal be kend alsvoren in sectie Y, No. 1806, groot 38 c.A., voor f 180,— van D r. D. de N i e t e. a. drie perceelen weiland, gelegen aan den Rijkswijkscheweg, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhagen, sectie AI, Nos. 277, 278 en 279, te zamen groot 4 H.A., 88 A., 80 c.A., voor f 120.000. en zulks in verband met de ligging nabij Gemeente- eigendommen aldaar; van het Fonds van Liefdadigheid voor Roomsch-Katholieken de perceelen kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, Nos. 1853 en 1854, te zamen groot 2.05 A., voor f 1200,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 55