15 23 XI. Cantine. Kleine kantoorlokalen. Ijsfabriek. XII. Diverse verhuringen. Huidenlokalen. Op 31 December waren in gebruik 6 groote en 4 kleine lokalen; aan huur is ontvangen f2.067,50. Het bezoek van de cantine nam niet toevan het automa tisch telefoontoestel, daarin geplaatst, werd geregeld gebruik gemaakt. Accijnskantoor met verificatieruimte. Aan het Kijk is ten gebruike afgestaan een gedeelte van het keurgebouw, met de daarbij behoorende overdekte ruimte, waarvoor f600,per jaar wordt betaald. Verhuurd zijn 4 lokalen, welke in 1914 hebben opge bracht f260, Grond. Voor het droogen van varkenshaar in de open lucht is verhuurd 300 M2. grond tegen eené vergoeding van f 150, per jaar. de tijdsomstandigheden weder gunstiger zijn, van de prach tige koelruimte, die het Slachthuis biedt, veel gebruik zal worden gemaakt. In het benedenkoelhuis waren op 31 December 1914 ver huurd: 160 koelcellen met eene oppervlakte van 568,6 M2., 42 pekelcellen met eene oppervlakte van 212 M2. en 7 onge koelde cellen met eene oppervlakte van 55,7 M2. Voor het bewaren van boter en eieren werden, gedurende de crisis, nog verhuurd 137 koelcellen, die gemiddeld voor den duur van l'l2 maand in gebruik zijn genomen. Overeenkomstig de verwachting, bij de begrooting voor 1914 uitgesproken, is de ijsverkoop, in vergelijking met het omzetcijfer van het jaar 1913, aanmerkelijk toegenomen, wat in hoofdzaak een gevolg is van het afsluiten van twee nieuwe overeenkomsten en het vergrooten van eenige bestaande contracten. Méér verkocht werd 1.041.412*ƒ2 K.G. ijs of voor f8.453,67. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 553