15 s 24 Overzicht van den verkoop in 1914. In K.G. MAANDEN. Totaal. 30000 3877450 134225 Verschillende inkomsten. XIII. Sterilisator. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Ook de winst der fabriek zie Administratief overzicht No. IV begint langzamerhand meer beteekenis te krijgen daar toch ondersteld mag worden, dat de omzet zal blijven stijgen, terwijl de exploitatiekosten in veel geringer mate zullen vermeerderen. Uit de practyk blijkt meer en meer, dat de Gemeentelijke ijsfa briek voorde Residentie en omgeving in eene behoefte voorziet. f28.872,685 3.877.450 9000 14500 20250 90475 87137'/2 129050 152162'/2 235312'/2 314387*/2 394650 509775 420262'/2 350212'/, 284287'/2 176750 167650 87300 139025 167575 262662'/2 422987'/2 457500 666462'/2 568062'/2 456625 293175 i 183825 172250 975 912'/2 7100 18125 62850 126687'/2 147800 106412 '/2 8887'/2 I 7075 4600 De ontvangsten van den verkoop waren f 28.872,685 zoodat de gemiddelde opbrengst heeft bedragen—- f 7,445 per 1000 K.G. Gesteriliseerd werd het vleesch van 64 runderen, 214 varkens en 11 kalveren en bovendien nog 2993 K.G. vleesch, hetwelk geregeld aan het publiek tegen lagen prijs werd verkocht. Vetsmelterij Voor rekening der eigenaars is 10.945 K.G. voorwaardelijk A diverse a f 10,— 1 prijzen boven f 10. 3221637'/2 491587'/, I 30000 VERSLAG VAN HET OPENBAAK SLACHTHUIS. 162'/j •i f 6,— a f 7,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 554