j 15 i 25 Verkoop van bloed en mest. Volgens een afgesloten overeenkomst bracht het bloed en ■de mest, ter beschikking van het Slachthuis gelaten, op de som van f1200, Bewaarloon. Voor het bewaren van geslachte dieren, vleesch, vet en afval, langer dan 24 uur, werd ontvangen f667,80. Afkeurbewijzen. Tegen betaling van f 0,10 per stuk zijn aan belanghebbenden 2762 afkeurbewyzen verstrekt geworden. Duplicaat-bewijzen van toegang. Uitgereikt zyn 167 duplicaat-toegangskaarten, waarvoor f0,10 per stuk in rekening is gebracht. Weegbriefjes. Behalve het gebruikelijke weegkaartje, werden voor levend gewogen varkens 12 weegbriefjes afgegeven, waarvoor f0,05 per stuk is ingevorderd. Badinrichting. Er werd van de kuip- en douche-baden weder een veel vuldig gebruik gemaakt. Tegen vergoeding van f0,10isaan 203 personen, niet in dienst van het Slachthuis, een baddoek en zeep verstrekt geworden. Schoonmaken der koelcellen. Door het personeel van het Slachthuis zijn, voor rekening der huurders. 115 koelcellen schoongemaakt. Hiervoor werd f0,50 per cel betaald. Duplicaat-bons. Berekend a f0,10 per stuk, zijn uitgeschreven: 20 duplicaat-Slachtbons. 2 Stalbons. 1 Fouragebon. 9 Keurbons. 12 Weegkaartjes. goedgekeurd vet gesmolten en daarna voor het gebruik geschikt verklaard. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 555