15 15 42 43 2.537.260,86® 161.503,87 23.675,31 532,77 769,94® VERSLAG VAN’ HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. DECEMBER 1914. BALANS PE IX. BEZITTINGEN. Boekwaarde. SCHULDEN. f f f f n 15.591,49 796,12 r> 2.718.558,52® 2.537.260,86 f f 181.297,66 f f 24.786,36 Diverse voorraden Geld en geldswaarden 115.921,52 Gereserveerde onkosten 574,37 16,20 f Saldo verlies 1914 f 2.726.723,80 f 2.726.723,80® n De Boekhouder-Kassier, J. Polder. Gezien De Directeur, H. G. van Harrevelt. 16.585,975 555.796,02 16,20 48.164,48 voor en Brandverzekeringspremie (vooruitbet.) Saldo rekening-courant Rijkstelefoon Kas Kas onder den Gemeenteontvanger. Zegels Vorderingen Uitkeering van de Rijks verzekeringsbank! (nog te ontvangen) Aanschaffings waarde. Afge schreven. Gemeente ’s-Gravenhage Crediteuren debiteuren (vooruit betaald) Gedeponeerde waarborgsommen 1.537.529,20 395.467,63 178.128,03 35.051,67 7.933,66 3.315,02 170.194,87 31.736,65 1.600,— 568,93® 15,99 In 994,48® 100.241,89 ijy kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezen (nog af te dragen) 455.554,13 iydrage in de kosten Gemeenteambtenaren over 1914 (geschat) ^oonen (nog te betalen) loetenfonds 1.468.716,59 kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 395.467,63 Gemeente ’s-Gravenhage Gebouwen Grond en plantsoenen. Rioleering, bestrating en losplaatsen Lucht- en smalspoor Afrastering, muren en ijzeren hekken Diverse inrichtingen 558,12® 16,25 f 2.400,31® I 113.500,— 21,21 pensionneering der weduwen en weezen 68.812,60® I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 569