57 Overeenkomsten werden aangegaan: metde Nederduitsch Hervormde Gemeente, waarbij deze zich verbond de tegen de Groote of St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage gebouw de huizen en verdere opstallen, een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage sectie D, No. 1438 gedeeltelijk, met uit zondering van de nieuw gebouwde kosterswroning e.a. traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A.N. No. 418, groot 8 A. 72 c.A. en No. 436, groot 40 c.A., gelegen aan en nabij de Cederstraat en de Valken- bosehkade en waarbij -de gemeente aan die Naamlooze Vennootschap in eigendom afstaat: de perceelen grond, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie A.N. No. 415, groot 7 A. 43 c.A. en No. 416, groot 7 A., 6 c.A., gelegen aan en nabij de Cederstraat. met G. P. C h. Krayenbrink en W. F. N o m a n, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage afstaan: het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Graven- hage, sectie V. No. 3602, groot 74 c.A. en eene opper vlakte grond, ter grootte van 8 A. 2 c.A., deel uitma kende van het kadastrale perceel gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3603, en waarbij de gemeente aan hen afstaat eene oppervlakte grond, ter grootte van 3 A. 47 c.A., deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3605, welke gronden gele gen zijn aan de Haagsche straat en Stevinstraat. met de Naamlooze Vennootschap ,De Intercommunale Bouwmaatschappij” tot exploitatie van onroerende goederen en de verhuring van gemeubileerde appartementen, w aarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat: 77 c.A. grond gelegen achter de 2e Louise-de-Coligny- straat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie R. No. 8696 en waarbij de gemeente aan die Naamlooze Vennootschap in eigendom afstaat: 34 c.A. grond gelegen aan de 2e Louise de Coligny- straat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie R, No. 8695.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 57