Bylage 16 Personeel. Op den 31sten December bestond het personeel uit: Scheepvaart. VERSLAG omtrent de exploitatie der Visschers- haven over het dienstjaar 1914. Op den lsten Januari 1914 lagen in de haven: 51 loggers, 24 bommen, benevens 13 schokkers, 14 garnalen booten en vletten, 5 sleepbooten, 1 motorreddingboot, 1 lichter en 2 baggervaartuigen met 4 bakken. Van deze vaartuigen vertrokken 44 loggers ter trawlvis- schery, waarvoor reeds-2 Januari een elftal loggers naar zee vertrok, terwjjl de laatste 11 Juni die visseherij eindigde. jaarwedde Een directeur boekhouder klerk haven bediende-keetknecht chef van dienst drie havenbedienden, ieder havenbedienden-seinwachter, ieder De chef van dienst ontvangt vergoeding wegens gemis van vrije woning, bovendien vrij vuur, licht en bovenkleeding, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 315. De havenbedienden genieten vrije bovenkleeding, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f65. Wegens ziekte werden totaal 10 dagen verzuimd. Het be drag over het tijdperk der ziekte uitbetaald bedroeg f 22.47. Bij besluit van den Gemeenteraad dd. 19 Januari 1914 werd het bedrag van de aan den chef van dienst toegekende ver goeding wegens het gemis van vrije woning, met ingang van 1 Mei 1915, bepaald op f325.’sjaars. Met ingang van 1 Maart 1914 werd aan Dr. van Duyl eervol ontslag verleend als quarantaine dokter en werd als zoodanig benoemd S. A. W. Vrijland, arts te Scheveningen. f 3500.— B 1700.— 1300.— 832.— 1500.— 832.— 832.- n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 571