I I 16 1 1 1 I B 18 17 16 15 14 13 12 11 10 o 4 10 13 14 14 11 6 14 o 3 loggers 9 reizen. 1 8 1,7, 1 6 2,5, 2,4, 3 o 1 Aan de trawlvisscherij werd deelgenomen door 103 loggers, welke 1355 reizen op de haven maakten, waarvan, Van deze 103 vaartuigen behoorden er 97 te Scheveningen, terwijl er 4 loggers uit Vlaardingen, 1 uit IJmuiden en 1 uit Maassluis alhier markten. In 1913 werd aan de trawlvisscherij deelgenomen door 82 loggers, welke 1033 reizen op de haven deden. Een 110-tal loggers ankerde vóór de haven; de visch werd met een roeiboot aan de markt gebracht. Hoewel groote finantieele voordeelen met de trawlvisscherij voor de reederijen niet te behalen zijn en deze visscherij dan ook meer wordt uitgeoefend om goede zeelieden te kweeken en de menschen aan het werk te houden was men over het algemeen over het resultaat van dit jaar niet ontevreden, terwijl weinig visehtuig verloren ging. De hoogste besommer maakte f5138,— bruto, dit bedrag was in 1913 f4300. Een bevredigende trawlvisscherij geeft te Scheveningen veel bedrijvigheid en aan vele menschen een dagelijksch stuk brood. Gedurende den trawltyd werden door den Rijkswaterstaat een zestal peilingen in de buitenhaven verricht. Uit deze peilingen bleek, dat op 19 Januari werd bevonden, dat de ernstige verondieping, welke den 19den December 1913 reeds was geconstateerd, nog belangrijk was toegenomen, zoodat in zee voor den mond der buitenhaven een bank lag, waarop over de geheele breedte van dien mond, bij een goed hoogwatergetij slechts 27 dM. water stond. Deze toestand was voor de scheepvaart zeer bezwaarlijk en gevaarlijk. Tal van loggers konden dan ook dikwijls de haven niet op tijd verlaten of wel binnenkomen. Zoo was o.a. een 30-tal loggers 5, 6, 7 en 8 Januari gedwongen om in de haven werkeloos te blijven liggen. Rapporten over het stooten der loggers in en vóór de buitenhaven waren talrijk. Uit de uitkomsten der. peilingen verricht op 10 Februari kan geconstateerd worden, dat de toestand, dank zij het loggers 19 reizen. 2 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. T> T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 572