16 3 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. n n T) n Katwijk aan Zee. Maassluis. Katwijk aan Zee. aanhoudend krachtig baggeren, iets was verbeterd zoodat in het midden van het vaarwater een geul was ontstaan, waarin meerdere diepte werd gevonden. Op 26 Maart, 18 April, 16 Mei en 10 Juni bleek, dat niettegenstaande het krachtige baggeren, de diepte in zee vóór den mond der buitenhaven, meestal ver beneden het geoorloofde bleef en dat de bodemdiepte aan sterke afwisse ling onderhevig was. Daar het aantal loggers, dat aan de trawlvisscherij deel nam, grooter was dan in de voorafgaande jaren, maakten er ook meerdere van de haven gebruik. Toch had dit aantal belangrijk grooter kunnen zijn, wanneer de diepte in en vóór de buitenhaven meer aan de eischen van de scheepvaart voldeed, zoodat de sleepbooten gedurende het hoogwatergetij langer hadden kunnen sleepen en niet zoo dikwijls verplicht waren geweest het sleepen geheel na te laten. Ook zouden dan de lichtgeladen loggers, bij gunstige ge legenheden, zonder bezwaar zeilende hebben kunnen binnen komen. By de tegenwoordige geringe bodemdiepte is hieraan een groot risico verbonden, daar de schippers van de visscherij komende, niet met de veranderlijke bodemtoestand bekend zijn en men het daarom als een groote waaghalzerij kan beschouwen, temeer daar het sein aan de semaphore, dat de minste diepte in de vaargeul aangeeft, meestal minder is dan de diepgang der loggers. De schippers weten toch niet waar die minste diepte gelegen is en dus ook niet of zij haar kunnen mijden. De weersgesteldheid was over het algemeen zeer gunstig met veel Z.-O. en N.-O. winden, terwijl maar weinig keeren stormweer moest worden geboekt. Den 3en Maart kwam het eerste vaartuig, hetwelk elders had overwinterd, naar hier om getimmerd en uitgerust te worden voor de haringvisscherij. Totaal kwamen voor dat doel naar hier: 30 loggers en 15 bommen, deze getallen waren voor 1913 1912 1911 9 loggers uit Emden.' 1 logger 1 6 bommen 25 23 23 „22 24 „16 Bovendien werden de volgende door Scheveningsche ree- ders aangekochte vaartuigen voor hetzelfde doel naar hier gesleept:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 573