16 7 In het geheel kwamen hier binnen: Vaartuigen. 1914 1913 1912 1911 1910 Stoomtrawlers Loggers Bommen Schokkers Garnalenbooten j Andere vaartuigen 4 1454 151 3938 1276 75 1768 96 3545 1060 78 1 740 227 4090 2086 91 1 1111 181 3100 1536 72 Van de geheele Scheveningsche vloot, bestaande uit 244 loggers en 50 bommen lagen op 31 December slechts 57 loggers en 22 bommen in de Scheveningsche haven om te overwinteren en waarvan nog een deel is gebleven omdat het hoopt ter trawlvaart te kunnen gaan. Zoomin als de buitenhaven, wat hare diepte betreft, vol doet aan de meest billijke eischen, welke men aan haar, in verband met de tegenwoordige visschersvaartuigen, zou mogen stellen, zoomin voldoet de binnenhaven aan hare functie van een veilige oplegplaats voor de vaartuigen en is zoowel aan een voldoende diepe buitenhaven als aan een rustige opleghaven dringend behoefte. Gedurende het geheele jaar waren twee bagger vaartuigen in de haven aanwezig, waarvan één voor rekening van het Rijk en één voor het Gemeentebaggerwerk. Voor rekening van de Gemeente werd gebaggerd in de binnenhaven en binnenvoorhaven. In den nacht van 9 op 10 Maart strandde het visschers- vaartuig SCH. 179, even benoorden het Nooderhavenhoofd. Na veel moeite, waarby de motorreddingboot en een sleepboot vergeefsche pogingen waagden, omdat het vaar tuig te hoog op het strand zat om hulp te kunnen verleenen, slaagden de vletterlieden G. Zier Grootveld en A. Rog er in, de drie opvarenden met een vlet van het vaartuig af te halen. Het vaartuig ging verloren. 3 Juni strandde de schokker SCH. 134, in den Zuid-West hoek der. buitenhaven, de opvarenden konden zonder hulp het strand bereiken, en het vaartuig is verloren gegaan. 22 Juni werden door de Pontonniers oefeningen gehouden in het versperren van den buitenhavenmond door middel der pontons welke van te voren met water waren geballast. Nadat de order tot mobiliseering van het leger was uit- 1 658 360 4118 1911 69 Totaal netto inhoud 443798 M3. 390987 M3J286558 M3. 272219 M3. 258960 M3. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 577