16 9 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. 23 61 r> 60 17 bovendien werd J T) r> n 572 62 296 6 Sleephellingen. Met de vijf in exploitatie zijnde hellingen werden in het geheel 166 loggers, 43 bommen en 34 andere vaartuigen gehellingd. Met het aanwezige materiaal kon voldoende in de behoefte worden voorzien. Door de N.V. „Scheveningsehe Scheepsbouw Maatschappij” werd 60 Meter dwarshelling gehuurd voor den bouw van schepen. Een logger kwam gereed en liep den 30sten December van stapel, terwijl men met den bouw van een tweede vaar tuig bezig is. Havengelden. Voor de schepen, welke elders overwinterd hadden en eerst in den loop van het jaar in de Scheveningsehe haven kwamen werd by Raadsbesluit van 20 April 1914 een ver minderde betaling van havengeld toegestaan. Bij Raadsbesluit van 30 November Ï914, werd vastgesteld de Verordening tot wyziging van de verordening regelende het bedrag en de grondslagen van het havengeld in de Visschershaven wijk 8 (1911 No. 3). De Verordening wordt geacht in werking te zyn getreden 1 Augustus 1914. In 1914 werden genomen 298 abonnementen en wel: 186 abonnementen voor vaartuigen, uitsluitend de verschvaart uitoefenende. uitsluitend de haringvaart uitoefenende. zoowel de haringvaart als verschvaart uitoefenende, ingevolge het Raadsbe sluit van 20 April 1914. het geheele jaar stillig gend. 1 abonnement voor jachten, van Mei—October. Per reis werd 930 keer betaald: voor verschvaarders, haringvaarders, kustvaarders jachten betaald. Na aftrek van de gerestitueerde havengelden aan reeders ad f 251.655 en f 13261.70 aan L. Smit Go’s Sleepdienst volgens contract, werd f 19651.12 ontvangen. Een bedrag van f 106.15, te vorderen van drie reeders te Scheveningen en twee van Urk, moet nog worden voldaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 579